Omsorgsbilde - foto Lars Martin BøeHamar skal være en kommune hvor innbyggerne trives og engasjerer seg. Deltakelse på ulike arenaer gir oss tilhørighet og tillit - til hverandre og til lokalsamfunnet. Vi ønsker et åpent samfunn der kommunen og innbyggerne spiller på lag.
 

Hvor er vi i dag?
Hamar er en trygg kommune. Vi har lite kriminalitet, lav arbeidsledighet og gode offentlige tjenester. Vi føler oss trygge i et åpent og inkluderende samfunn. Dette skal vi videreføre og forsterke. Vekt skal legges på tiltak for de enkeltpersoner og grupper som i dag ikke opplever Hamar-samfunnet slik.
 
De siste ti årene har Hamar blitt en mer flerkulturell kommune. Vi har fått en større andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. 
 
I Hamar lever rundt fem hundre barn i familier med lav inntekt. Dette skyldes i hovedsak at de voksne helt eller delvis er uten arbeid. Vi vet at svak økonomi og vanskelige levekår øker sjansen for at folk faller utenfor. Dette kan gi mennesker psykiske og sosiale utfordringer som hamarsamfunnet må evne å bidra til å løse.
 
Hamar har i dag en større andel eldre mennesker enn landsgjennomsnittet. Eldre er en viktig ressurs for lokalsamfunnet. Samtidig kan enkelte eldre oppleve isolasjon og utrygghet i et samfunn med stadig høyere endringstakt.
 
Befolkningsendringene som vi opplever nasjonalt og lokalt gir både muligheter og utfordringer. Det er ikke bare befolkningssammensetningen som forandres. Arbeidsmarkedet er også i rask endring.
Arbeid vil fortsatt være nøkkelen til gode levekår, trivsel og helse.
Gamle løsninger duger ikke i møtet med fremtidens utfordringer. Vi må finne nye løsninger, med hensyn til både arbeidsmarkedet og utformingen av tjenestetilbudene våre.
 
Hvor vil vi?
Et godt lokalsamfunn skapes gjennom medvirkning fra innbyggerne, organisasjonene og næringslivet. Alle skal ha mulighet til å komme til ordet i samfunnsdebatten. Dette blir viktigere og samtidig mer utfordrende i et samfunn i rask endring og med økende individualisering. Nøkkelen til inkludering er deltakelse i barnehagen, skolen, arbeidslivet og frivilligheten. Det er viktig å ha mange arenaer der vi møtes og deler opplevelser på tvers av kjønn, alder, kultur, livssyn og sosial bakgrunn.
 
Kommunen må utvikle tjenestetilbudet i takt med endringene i samfunnet. Innovasjon, bl.a. digitalisering av tjenester og tidlig bruk av ny teknologi er nødvendig for å nå dette målet. Kommunen må samarbeide tett med innbyggerne, brukerne og andre for å utforme de beste løsningene.
 
Faren for naturkatastrofer, store ulykker og terror gjør at vi på alle nivåer i samfunnet må arbeide grundig med samfunnssikkerhet og beredskap. For Hamar er også flom etter styrtnedbør en økende utfordring, og kommunen må forebygge at flom skader infrastruktur, boliger og landbruksarealer.
 
Som kommune har vi et særlig ansvar for å forebygge uønskede hendelser. Samtidig må vi ha gode beredskaps- og krisehåndteringsplaner. Grundig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap bidrar til en trygg kommune for våre innbyggere.

Siluett av Hamar kommune