Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Den angir hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og gir føringer for kommuneplanens arealdel. Det er kommuneplanens arealdel som fastsetter arealbruken med juridisk bindende virkning.

Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi innebærer verdivalg og avveining av motstridende hensyn. Vi ønsker at Hamar skal vokse og tilby plass og trivsel til nye innbyggere og næringsliv. Samtidig skal vi ha en arealpolitikk som tar vare på biologisk mangfold og dyrket mark. Vi skal prioritere arealbruk som fremmer fortetting, tettstedsutvikling og gjør det lettere å leve miljøvennlig. Hamar er både bygd og by og vi ønsker levende lokalsamfunn i hele kommunen. Hamar tettsted ligger også i tre kommuner, og dette gjør arealbruken ekstra utfordrende å styre.

Dobbeltsporet jernbanen og firefelts E6 gir muligheter for vekst og tilflytting.

Å skape et attraktivt og levende sentrum er viktig for byen.

Det gjør vi best gjennom å legge til rette for at flest mulig kan bo og jobbe i sentrum. Vi må stimulere til å fortette og utvikle byen videre. 

For Hamar er det uavklarte trasévalget for jernbanen og ventetiden for realisering en stor utfordring. 
Alle kommuner konkurrerer om innbyggere, næringsutvikling, arbeidsplasser og oppmerksomhet. Hamar må vokse gjennom tilflytting. Arealstrategien og arealpolitikken er et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg innbyggere og næringsaktivitet. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for nye innbyggere og næringsdrivende å etablere seg i Hamar. 

Nedenfor beskriver vi hva kommunen må prioritere i arealdelen for å nå de fem hovedmålene i samfunnsdelen. 

Hovedmål 1
I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.
 
Viktige prinsipper kommunen må følge: 
 • Vi må legge til rette for fortetting og endring der det gir størst effekt: i og nær sentrum, ved knutepunkter og langs kollektivaksene.
 • Vi må gjøre det mer attraktivt for utbyggere å gjennomføre fortettings- og utbyggingsprosjekter. Sentrale spørsmål er krav til parkering, uteoppholdsarealer, byggehøyder, bevaringshensyn og reguleringsformål.
 • Vi må sørge for varierte og blandede funksjoner i sentrum. 
 • Vi må legge til rette for å bygge boliger til en pris som folk er villig til å betale, og som frigjør eneboliger i områdene omkring sentrum.
 • Vi må tydeliggjøre ankomstpunktene til Hamar by.
 • Vi må sikre det som gjør oss attraktive: 
  - nettverket av varierte og inkluderende byrom og møteplasser
  - de grønne lungene
  - kvadraturen og den historiske identiteten
  - byens kontakt med Mjøsa
 • Vi må sørge for at ventetiden på bygging av ny jernbane innebærer minst mulig ulemper for de som berøres av båndlegging og at tiden brukes for å bygge opp om nytt knutepunkt og framtidig situasjon.

Hovedmål 2 
I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft 

Viktige prinsipper kommunen må følge:
 • Vi skal gjøre det attraktivt for nye innbyggere og næringsdrivende å etablere seg i Hamar.
 • Vi skal ha tilgang på ulike typer godkjente næringsarealer for kompetansemiljøer og bedrifter.
 • Vi skal lokalisere næringsvirksomhet etter ABC-prinsippet for å oppnå effektiv arealutnytting, begrenset transport og positivt samspill mellom ulike aktører.
 • Vi skal legge til rette for arbeidsplasser tett på framtidig jernbanestasjon.
 • Vi skal sikre arealer for hovedsykehus og tilhørende næringsvirksomheter med kort avstand til kollektivknutepunkt / stasjon.
 • Vi vil legge til rette for å utvikle Campus Hamar i samspill med andre funksjoner i sentrum.
 • Vi skal skape rammer for næringsetablering i sentrum.
 
Hovedmål 3 
I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve miljøvennlig.
 
Viktige prinsipper kommunen må følge:
 • Vi vil prioritere fortetting og effektiv arealutnytting innenfor byvekstgrensen for å skape «5-minuttersbyen».
 • Vi vil at Hamar skal vokse og gi plass til nye innbyggere og næringsliv, men samtidig ta vare på dyrket mark og grøntområder.
 • Vi vil ha et regionalt perspektiv i planleggingen og være pådriver overfor fylket og nabokommunene for å utvikle en ny felles SMAT-plan. (Samordnet miljø-, areal- og transportutvikling). Denne planen må gi Hamar anledning til å satse på en variert nærings- og boligutbygging. Vi vil aktivt bidra i «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen».
 • Vi vil ta vare på Furuberget og Frøbergsberget som Hamars nære bymark.
 • Vi vil styrke de etablerte bygde- og bydelssentrene med flere boliger, bedre kollektivtilbud og hverdagsfunksjoner i nærmiljøet: Hjellum, Ridabu, Storhamar, Ingeberg, Smeby/Solvang, Slemsrud og Stavsberg.
 • Vi vil legge til rette for hytte- og reiselivsutbygging på Hedmarksvidda, der det er forenlig med naturverdier og allmenhetens friluftslivsinteresser. 
 • Vi vil prioritere utbyggingsområder der vi kan utnytte eksisterende infrastruktur.
 • Vi skal stimulere til innovasjon og grønn omstilling i utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal prioritere kollektivtransport, gående og syklende i sentrum og legge til rette for innfartsparkering langs de fire hovedinnfartsårene.
 • Vi skal sikre og tilrettelegge sammenhengende og gode sykkel- og kollektivforbindelser.
 • Vi skal sikre biologisk mangfold og blå og grønne nærrekreasjonsarealer, ferdselsårer og forbindelser.
 • Vi skal vurdere å omdisponere dyrket mark der det gir stor positiv samfunnsnytte og/eller positivt klimaregnskap totalt. Dette kan utløse krav om nydyrking.
 
Hovedmål 4
I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom

Viktige prinsipper kommunen må følge:
 • Vi skal planlegge for barnehager og skoler nær sentrum. 
 • Vi skal legge til rette for fysisk utfoldelse i barnehage og skole, og barna skal kunne gå eller sykle trygt til og fra skolen. Barnehager og skoler i Hamar skal ha gode utearealer, god luftkvalitet og lite støy.  
 • Vi skal utforme boligområder med trygge og gode oppvekstsvilkår, leke-/møteplasser og mulighet for fysisk aktivitet. 
 • Vi skal legge til rette for at barn og unge får medvirke i arealplanprosesser.
 • Vi skal sørge for å ha turstier med god tilgang til Mjøsa, Flagstadelva, Svartelva og andre attraktive rekreasjonsarealer. 
 
Hovedmål 5
I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.

Viktige prinsipper kommunen må følge:
 • Vi skal sikre et mangfoldig boligtilbud og blanding av ulike funksjoner.
 • Vi skal legge til rette for gode felles uteoppholdsarealer og møteplasser.
 • Vi skal sikre universell utforming i alle offentlige bygg og byrom.
 • Vi skal planlegge for klimatilpasning med åpne robuste vannveier og infiltrasjons- og fordrøyningsarealer i kombinasjon med blågrønn struktur for rekreasjon. 

 

Siluett av Hamar kommune