Framdrift: 

 • 4. oktober: Samfunnsdelen behandles i Formannskapet
 • 18. oktober: Arealdelen behandles i Formannskapet 
 • 1. november: Folkemøte om kommuneplanen på Gregers 
 • 8. november: Samfunnsdel og Arealdel behandles i Kommunestyret 
 • 18. november: høring starter og varer i 8 uker 

Her er rådmannens forslag til ny kommuneplan – samfunnsdelen.  Behandlet i Kommunestyret 8. november: 

Alle kan sende innspill i høringsperioden som starter 18. november 2017 og varer i åtte uker, t.o.m. 12. januar 2018.

Vedlegg - bakgrunnsdokumenter:

 

Flyfoto over Hamar - fra forslaget til ny kommuneplan - foto Skyphoto

Tidslinje

Tidslinje for arbeid med ny kommuneplan

Om arbeidet med ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel
Høsten 2016 startet arbeidet med en ny kommuneplan for Hamar. Planen skal vedtas innen utgangen av 2017.
Kontaktperson for kommuneplanarbeidet: Jan Otto Langmoen


Bildecollage som viser strandliv, barn, kulturhus og Mjøsa.

Planprogram
Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 21. desember 2016. Les planprogrammet her.

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Planprogrammet er en beskrivelse av planprosessen og hva vi skal arbeide med. 

Kommuneplan
I en kommuneplan fastsetter kommunestyret hovedmålene for utviklingen i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kommuneplanen skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for å forme framtidas Hamar. 

 • Hva vil vi Hamar skal stå for?
 • Hvilke kvaliteter skal prege kommunen, lokalsamfunnet, næringsliv, kulturliv, utdanning og velferd?

Kommuneplanens arealdel skal avklare arealbruken til ulike formål i et 10-12års-perspektiv.

Innbyggermedvirkning
Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planarbeidet. Som et minimum skal planprogrammet og forslag til ny plan legges ut på høring. I arbeidet med ny kommuneplan for Hamar har vi ønsket å lytte til innbyggerne gjennom ulike medvirkningsaktiviteter. 

 • Ny visjon for Hamar
  Hamar kommune har i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Anti AS og innbyggerne utarbeidet en ny visjon for kommunen. I februar deltok mange innbyggere i et nettbasert medvirkningstiltak ved å fortelle oss hvilke tema som den nye visjonen burde bygge på. Resultatet er vi veldig stolte av:

  Innlandets urbane hjerte 
   

 • Gjestebud om mangfold
  I januar ble det arrangert gjestebud mange steder i kommunen. Det betyr at ca. 90 innbyggere har diskutert Hamar som en kommune med mangfold og tilhørighet, og de har gitt innspill til kommuneplanen. Gjestebud er en metode som er utviklet for å engasjere innbyggere som i liten grad deltar på folkemøter og andre debattarenaer.
  Her finner du gjestebudsrapporten.
  Lenke til artikkel om gjestebud i Hamar.
   
 • Dialogmøte om folkehelse 
  Frivillige lag og foreninger ble invitert for å diskutere kommunens mål for folkehelsearbeidet, og om organisasjonen opplever disse som relevante for det arbeidet organisasjonene gjør. Gjennom kafédialog bidro deltakerne med gode vurderinger og innspill til kommuneplanarbeidet. 
  Her finner du rapporten fra dialogmøtet.
   
 • Folkemøte og næringslivsseminarer om grønt skifte 
  Hamar kommune inviterte til et folkemøte om det grønnes skiftet i februar (2016). Det var stort frammøte av interesserte innbyggere (160 deltakere), som fikk høre gode innlegg. Her finner du presentasjonene:

I tillegg har vi arrangert næringslivstreff 7. oktober 2016, Bolystforum 13. januar 2017 og et lunsj-seminar for næringslivet 16. mars 2017.