Her finner du dokumentene som utgjør forslaget til kommuneplanens arealdel 2018-2030. Det viktigste her er plankartet og planbestemmelsene, mens planbeskrivelsen gir en nærmere beskrivelse og begrunnelse for hvorfor planforslaget ser ut som det gjør og hvilke konsekvenser det har.

Plankart
I kommunens kartløsning kan du se kommuneplankartet, og selv velge kartutsnitt og hvilke kartlag/hensynssoner som skal slås av og på.

Det som kalles "hensynssoner" i kommuneplankartet, er skraverte arealer som gjør oppmerksom på at det er spesielle hensyn eller farer som er knyttet til områdene. Det kan for eksempel være fareområder for forurenset grunn, eller det kan være spesielle naturverdier som man bør være oppmerksom på ved planlegging av tiltak. Hensynssonene kan overlappe. Om alle hensynssoner vises i kartet samtidig blir det vanskelig å lese. Vi har derfor gjort det slik at det går an å skru av og på de ulike hensynssonene i kartløsningen.


Øvrige plandokumenter

 1. Saksframlegget
 2. Protokoll fra politisk behandling
 3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning
 4. PLANKART - SENTRALE OMRÅDER 
  (Kartet er en stor fil, men papirkart kan fås ved henvendelse  - Lenke til saksframlegg (klikk inn på vedlegg 3)  -  Lenke til kartløsning
 5. PLANKART - HELE KOMMUNEN 
  (Kartet er en stor fil, men papirkart kan fås ved henvendelse ) - Lenke til saksframlegg (klikk inn på vedlegg 4)  -  Lenke til kartløsning
 6. Planbestemmelser og retningslinjer 
 7. Planbestemmelser og retningslinjer - Vedlegg 1 Parkering
 8. a) Planbestemmelser og retningslinjer - Vedlegg 2 Estetikk
  b) Planbestemmelser og retningslinjer - Vedlegg 3 Skilt og reklame
  c) Planbestemmelser og retningslinjer - Vedlegg 4 Eldrereguleringsplaner
 9. Retningslinjer - Byromsplan for Hamar
 10. Kommunens vurdering av innspill om arealbruksendringer
 11. Innspill ved planoppstart med kommentarer
 12. Fortettingsanalyse (Asplan Viak 2017)
 13. Utredning av småbåthavn Hamar (Rambøll 2017)
 14. Utredning av næringsarealer i området Nydal Olrud Trehørningen (2013)
 15. Notat - Oversikt over boligpotensialet i tidligere godkjente boligområder
 16. BSM2 Gjørsli fjelltak - Notat fra Rambøll
 17. Gjørsli - Vedlegg 1 - Notat om vegadkomst
 18. Gjørsli - Vedlegg 2 - Kart vegadkomst
 19. BIA1 Idrettsanlegg på Ridabu - Notat fra Ridabu IL
 20. BN1 Lillehagen, Heggvin sør - Notat med vurdering av naturverdier - Kunnskapsgrunnlag
 21. BN1 Lillehagen Heggvin sør - Notat med vurdering av risiko og sårbarhet
 22. Rapport  om grønne forbindelser - Snarveier og smett i Hamar 

Hamar Skyline