Kommuneplanens arealdel for Hamar ble vedtatt av kommunestyret i møter 30. mai 2018, sak 42/18 (ordinær behandling), og 20. juni 2018, sak 76/18 (behandling av områder med innsigelse etter mekling).

Dokumenter fra møtet 30. mai 2018: Saksframlegg, protokoll og alle saksdokumenter fra behandlingen her .

Dokumenter fra møtet 20. juni 2018: Saksframlegg, protokoll, alle saksdokumenter fra behandlingen her. I møtet ble det vedtatt å sende forslag om nytt boligområde sør i Klukhagan på høring. Høring av dette forslaget vil bli gjennomført etter sommeren.


Plandokumentene

Planen består av:

Det som kalles "hensynssoner" i kommuneplankartet, er skraverte arealer som gjør oppmerksom på at det er spesielle hensyn eller farer som er knyttet til områdene. Det kan for eksempel være fareområder for forurenset grunn, eller det kan være spesielle naturverdier som man bør være oppmerksom på ved planlegging av tiltak. Hensynssonene kan overlappe. Om alle hensynssoner vises i kartet samtidig blir det vanskelig å lese. Vi har derfor gjort det slik at det går an å skru av og på de ulike hensynssonene i den nettbaserte kartløsningen.

Når det gjelder hensynssoner som viser utredningskorridor for jernbanen, vises nå kun båndleggingssonene for alternativ Vest med kulvert og for alternativ Øst i kartløsningen på nett. Det ble i forbindelse med befaring med departementet 29. juni avklart at alternativ Vest med bro ikke lenger er aktuelt.


 

Bakgrunnsutredninger til planarbeidet:

Hamar Skyline