Klinisk etikk komité med Carl Tobias Peterson og Solvor Nybakken; henholdsvis leder og sekretær.Klinisk etikk- komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av etiske utfordringer i helsesektoren i kommunen. Komiteen er et formelt organ forankret på helse- og omsorgssjefsnivå.

Mandat
Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og hva andre opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan. 
 
Klinisk etikk-komité skal 
 • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
 • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
 • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
 • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte 
Sammensetning
I den hensikt å sikre nødvendig bredde i drøftinger er klinisk etikk-komité i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra samtlige enheter innenfor helse- og omsorg. Komiteen er representert med leger, sykepleiere, vernepleiere, jurist og brukerrepresentant.  Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten, å sikre bredde i drøftingene. 

Kontakt:
Komiteens øvrige medlemmer: 
 • Lisbeth Johansen     
 • Anita Stenhaug 
 • Elisabeth Kokkin Koppe
 • Stine Beate Spangen
 • Siri Skaare  
 • Terje Røsbak   
 • Tone Henriette Engdal  
Klinisk etikk-komité stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres. Klinisk etikkomite kan kontaktes via mail til medlemmene. Komiteen kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.