Klinisk etikk komité med Carl Tobias Peterson og Solvor Nybakken; henholdsvis leder og sekretær.Etikkomité for helse og omsorg i Hamar er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av etiske utfordringer i helsesektoren i kommunen. Komitéen er et formelt organ forankret på helse- og omsorgssjefsnivå.

  • Vi stiller oss til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres.
  • Vi kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.

Komitéen søker nå flere nye medlemmer.


Mandat

Komitéen drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og hva andre opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Etikkomité for helse og omsorg i Hamar kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan. 
 

Sammensetning

I den hensikt å sikre nødvendig bredde i drøftinger er komitéen i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra samtlige enheter innenfor helse og omsorg. Komitéen er representert med leger, sykepleiere, vernepleiere, jurist og brukerrepresentant.  Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt og sikrer bredde i drøftingene. 

Kontakt oss via e-post: