Prestrud skole er med i prosjektet «Kultur for læring» som omfatter alle skoler i hele Hedmark. Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:
- faglige resultater i grunnskolen heves 
- gjennomstrømning i videregående opplæring øker
- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid

I dette arbeidet er kompetanseheving og utvikling av lærernes undervisningspraksis, et viktig virkemiddel. For at Prestrud skole skal kunne skape et bedre læringsmiljø med gode betingelser for elevenes sosiale og skolefaglige læring er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført i alt tre kartleggingsundersøkelser, høsten 2016, 2018, 2020 i løpet av prosjektperioden. Dersom du vil lese mer om Kultur for læring kan du gjøre det her: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/

Formålet med Kartleggingsundersøkelsen

Den første undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2016, hadde til hensikt å gi en oversikt over skolesituasjonen for å identifisere områder skolen burde videreutvikle. I de to neste undersøkelsen som gjennomføres høsten 2018 og 2020 vil fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer, men også å identifisere nye områder skolen kan arbeide med. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.

Dataene i undersøkelsen vil brukes på to måter:

  • Den enkelte skole og kommune får tilgang til resultatene fra Kartleggingsundersøkelsen gjennom en egen resultatportal for å både undersøke dagens situasjon, men også for å kunne analysere eventuelle endringer fra sist. Resultatene vil ses i lys av lærernes arbeid på den enkelte skole. Ingen data vil være tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer.

  • Når skoler i ulike kommuner jobber med utviklingsarbeid vil det være behov for å evaluere underveis. Dataene vil også derfor brukes til forskning med mål om å evaluere hele «Kultur for læring» i sin helhet.

Hvem er ansvarlige for Kartleggingsundersøkelsen?

  • Det er Høgskolen i Innlandet som er behandleransvarlig institusjon og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved høgskolen, som gjennomfører Kartleggingsundersøkelsen.

Informasjon til foresatte