Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Krav til søker

 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Se priser i gebyrregulativet, Oppmålingsarbeider og kartprodukter

Slik søker du

Bestill naboliste og send nabovarsel
Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no.  Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) det skal varsles for.
Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.
 

Fyll ut søknadsskjema for søknad etter Plan og Bygningsloven og krav om Matrikkelføring

Det må fylles ut 2 skjemaer. 

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Rekvisisjon av Oppmålingsforretning

Begge skjemaene kan sendes samtidig til Hamar kommune. Du kan også vente med å sende inn krav om oppmålingsforretning og matrikulering. Et vedtak etter Plan og bygningsloven gjelder i 3 år og da må oppmåling være gjennomført.

.

Vedlegg

 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
 • følgebrev med redegjørelse for utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
 • eventuelle dispensasjoner
 • avkjørsels- og parkeringsløsning
 • størrelsen på uteoppholdsarealene
 • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
 • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
 • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter

Lever søknaden
Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.
Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart
E-postadresse:
postmottak@hamar.kommune.no

Hva skjer videre?
Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
Saken er normalt ferdigbehandlet innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.