Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

 

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet ligger til gjennomsyn på Servicekontoret og på biblioteket i Hamar fra 12. juli.


Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 

 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

 

Feil i manntallet?

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til:

Valgstyret i Hamar kommune,
Postboks 4063, 2306 Hamar 
eller pr e-post til: postmottak@hamar.kommune.no

Søknad om innføring i manntallet sendes til samme adresse. 

Spørsmål kan rettes til servicekontoret på tlf: 62 56 30 10.