Illustrasjonsfoto med samtale fra Adobe StockVi gir tilbud om hjelp som du trenger, når livet butter i mot. Tilbudet vi gir er allsidig og formes etter hva slags psykiske-/rus plager du har.

De som jobber her er psykiatriske sykepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, barnevernspedagoger, psykologer, aktivitører, vernepleiere – alle med videreutdanning innen psykiatri og med lang erfaring.  

Du kan henvende deg selv og be om hjelp, enten ved å ringe, eller skrive til oss. Du trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er gratis. Vi tilstreber å gi tilbud innen to uker.

 • Adresse: Vangsvegen 121, Hamar
 • Avdelingens åpningstid: 08.00 – 15.30, mandag - fredag
 • Telefon: 916 03 327
 • Utenom avdelingens åpningstider er det Solhellinga 10 som bemanner dette telefonnummeret. 
 • Sira-huset: 906 58 020
 • Leder: Anita Østheim

Husk..«Det er alltid hjelp å få – snakk med noen!»

Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med – enten for din egen del, eller som pårørende, venn, nabo, kollega eller fordi du er bekymret for noens psykiske helse. Du kan ringe direkte og be om hjelp. På dagtid er telefonen alltid bemannet. 

Ved akutt selvmordsfare kan fastlege og legevakt kontaktes. Du kan også ringe direkte til Akutt ambulant enhet ved DPS Hamar- Elverum. Telefon: 62 58 18 88. Åpningstid: 08:00 – 19:00. 

Tjenestene våre ytes gjennom: (Klikk på lenken for å lese mer om de enkelte tilbud)

Tjenestene er underlagt gjeldende lovverk og vi har taushetsplikt.  

Illustrasjonsfoto med to unge i samtale over en kopp kaffe. Adobe Stock foto.

Samtaleteamet:  

Om tilbudet: Samtaleteamet gir tilbud til mennesker over 18 år med ulike psykiske plager. Du kan ta direkte kontakt og får tilbud om samtale primært innen en uke. Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning. I samarbeid med samtalepartner jobber dere med det du ønsker hjelp til. Etter avtalt tid, evaluerer dere sammen hvordan nytten av samtalene er.

Etter hver samtale gis du mulighet til å gi en kort tilbakemelding på bl.a. hvilken nytte du har hatt av samtalen. Etter avtale med deg, samarbeider vi med de andre teamene i vår avdeling og/eller andre samarbeidsparter som f.eks. fastlege, spesialisthelsetjeneste eller NAV.  

Samtaleteamet gir også tilbud om kurs som mestring av depresjon, belastninger og angst. Det etableres også andre selvhjelpsgrupper med forskjellig tema.

Ansatte i teamet har alle videreutdanning i psykisk helse og annen relevant merutdanning.

Slik finner du oss:
Vangsvegen 121. Besøksinngang: Inngang felles med Volvat. 4. etasje med heis. (Stedet ligger vis-a-vis gamle CC.) 
Soneleder: Lene Andreassen Bårdseng.

 

Oppfølgingsteamet Styrk:

Vi er til for deg over 18 år som har behov for langvarig og helhetlig oppfølging rundt utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helseproblematikk. Vi bistår med behov for koordinering av flere tjenester. Tjenesten vår er en lovpålagt kommunal helse- og omsorgstjeneste og er vedtaksbasert.

Oppfølgingsteamet Styrk tilbyr hjelp og bistand til å mestre hverdagslivet, motiverende og tilbakefallsforebyggende samtaler, hjelp med henvisning til annet hjelpeapparat og samarbeid og koordinering med bl.a NAV, fastlege, andre instanser.

 • Modellen vi jobber etter deles inn i intensiv oppfølging og individuell oppfølging. I perioder med behov for intensiv oppfølging vil flere fra teamet følge deg opp flere ganger i uken. I mer stabile perioder vil du ha kontakt med primærkontakt og sekundærkontakt etter behov.
 • I samarbeid med deg utarbeides en gjensidig forpliktende oppfølgingsplan eller individuell plan, som danner grunnlaget for oppfølgingen.
 • Oppfølgingsteamet Styrk har ansatte med sosialfaglig og helsefaglig bakgrunn – flere med relevant videreutdanning. Oppfølgerne jobber oppsøkende og er underlagt Lov om taushetsplikt. I Oppfølgingsteamet Styrk får du en primærkontakt og en sekundærkontakt.
 • Du kan selv søke om tjenesten ved å henvende deg til oss eller be om å bli henvist via andre tjenester du har kontakt med. Tjenesten er frivillig og gratis.

Hvor finner du oss: 
Vangsvegen 121. Besøksinngang: På gatenivå. (Døren nærmest rundkjøringen, vis-à-vis Jafs) 
Soneleder: Lene Andreassen Bårdseng.


Aktivitet og mestring: 

Vi tilbyr tjenester og aktiviteter som er med på å gjøre hverdagslivet ditt mer innholdsrikt og meningsfylt.

Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra deg som ønsker tjenester. Ut fra hva som er viktig for deg, dine drømmer og mål, er vi sammen om å finne en ønsket vei framover. Relasjonen skal være bygget på likeverd, tillit og respekt.

Viktige fokusområder er et godt og trygt sted å bo, oversiktlig økonomi, meningsfylte aktiviteter og innhold i hverdagen, samt et sosialt nettverk.

Vi gir bo-oppfølging/bo-veiledning med mål om at du etter hvert skal klare disse oppgavene selv. 

Sira-huset er inkludert i denne tjenesten og har egne lokaler i Vangsvegen 121, 1. etg. Sirahuset gir tilbud om ulike aktiviteter i samarbeid med «Kulturnettverket», Sagatun brukerstyrt senter og aktuelle frivillige organisasjoner. Målet med aktivitetene utformer du sammen med de ansatte. Noen dager i uka er det åpent hus. Innholdet i disse dagene avtales sammen med de som jobber der. 

Du kan ringe og avtale et første møte selv. Tilbudet er gratis, men på noen aktiviteter kan det være aktuelt med en liten egenandel.

Hvor finner du oss: 
Vangsvegen 121. Besøksinngang på gatenivå. (Døren nærmest rundkjøringen, vis-à-vis Jafs)
Soneleder: Lene Andreassen Bårdseng.

Boligene

 • Solhellinga 10 består av 12 boliger for mennesker med psykiske utfordringer som følges opp av ansatte tilknyttet boligene. 
 • Kåtorp – «Tørr bolig», er for unge mennesker med psykiske utfordringer som følges opp av ansatte tilknyttet boligene. Det består av 6 små hybler tilknyttet et fellesareal og med bemanning. Botid 3 år. 
 • Svegutua 100 består av 5 boliger for mennesker med utfordringer knyttet til rusmiddelmisbruk. Boligfellesskapet er tilknyttet døgnbasert bemanning. Botid 3 år
 • Farmen åpnes høsten 2019. 4 bemannede boliger.