Veiledning for påslipp av fettholdig avløpsvann i Hamar kommune
 

Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter. Du kan ikke ha utslipp fra din virksomhet uten at du har søkt og fått tillatelse.


Formål
Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å utskille vegetabilsk- og animalsk fett.

Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være:
-    Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet.
-    Fett ansamles i pumpestasjoner og skaper problemer med pumper samt øker behovet for rengjøring.
-    Fett skaper problemer ved renseanlegget.

Les mer om fett i avløpet (pdf)

Hjemmel
Forskrift om fettholdig avløpsvann, Hamar kommune og nabokommuner.

Må du ha fettutskiller?
Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Kantiner
 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Cateringvirksomheter
 • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
 • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
 • Bakerier
 • Matbutikker med ferskvare

Se forskrift for flere virksomheter som omfattes av kravet.

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Søknad
Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen en påslippstillatelse iht. forurensningsforskriftens kapittel 15 A. Kontakt din rørlegger eller leverandør av fettutskillere.

Søknaden skal inneholde:

 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av fettutskiller og tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
 • Tegning over innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
 • Dimensjoneringsgrunnlaget.
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma.

Søknaden sendes Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar eller e-post: postmottak@hamar.kommune.no 

Krav til tømming og kontroll

 • Fettutskiller skal tømmes og rengjøres regelmessig. En tømmehyppighet 4-12 ganger pr år vil være normalt. Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr. år. 
 • Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter blir sendt kommunen etter hver tømming.
 • Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.


Relevant regelverk og veiledning:

Søknadsskjema:
Søknadsskjema om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann - wordskjema
Søknadsskjema om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann - PDF