Hamar sentrumDen nye sentrumsplanen for Hamar har vært på høring. Hamar kommune gjennomgår alle innspill og vurderer behov for å justere planen før andregangs behandling, med eventuell ny begrenset høring.

Utvalg for næring og kultur gjør deretter en innstilling i saken før behandling i Formannskapet og Kommunestyret.

Du kan se saksdokumenter og høringsinnspill på arealplaner.no

Snarveier til planen

Mål med ny sentrumsplan

Sentrumsplanen skal legge til rette for at Hamar utvikler seg med alle de mulighetene vi har, mot visjonen vår Hamar - Innlandets urbane hjerte.

En sentrumsplan er en lokal lov for hva som kan bygges og hvilke krav som stilles for å sikre kvalitet i bygg og offentlige rom. Bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del, og planen skal sikre miljømessig og sosial bærekraft i byen. Et viktig grep i den nye sentrumsplanen er å knytte byen endra bedre sammen med Mjøsa.

Sentrumsplanen består av to deler

 1. Plankart, med arealbruksformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende for hva som tillates av utbygging.
 2. Planbeskrivelse og handlingsdel. Beskriver vurderinger bak planforslaget og tiltak som kommunen ser som aktuelle i videre oppfølging. Disse er ikke juridisk bindende

Fire hovedtemaer i planen

 1. Kvaliteter i sentrumskjernen
 2. Fortetting og bokvaliter
 3. Utvikling i områdene rundt sentrum
 4. Miljøvennlig ferdsel

Grunnlag for arbeidet

  Innbyggermedvirkning våren 2019

  Hva trenger Hamar sentrum?

  • Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
  • Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
  • Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
  • Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

   Innledning v/Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
   Presentasjon fra møtet. 

  Sentrumsmøte i Bylab

  Å bo i sentrum

  • Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum?
  • Er eiendomsstrukturen i sentrum optimal for utvikling?
  • Hvordan gjøre sentrum til et attraktivt boområde?

   Innledning v/Berit Nordahl NIBR.
   Presentasjon fra møtet.  

  Sentrumsmøte i Bylab - Jørgen Rogne

  Hamars bystruktur i framtida

  • Hva definerer vi som sentrum? Hva er sentrum for deg?
  • Hvor er det hotteste spot'ene i Hamar og hvor vil de være i framtida?
  • Hvor skulle vi virkelig ønske at ting var annerledes?
  • Hvilke områder i randsonen innvirker på sentrum?
  • Hva binder byen sammen?

   Innledning v/arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune
  Presentasjon fra møtet.  

  Diskusjon om Hamar sentrum.

  Mobilitet i sentrum

  • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?
  • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?
  • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?
  • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

   Innledning v/ Helge Hillnhütter.
   Presentasjon fra møtet.  
   Innledning til gruppeoppgaver om mobilitet

  Stor gruppe-aktivitet med diskusjoner i Bylab.

   

  Flere aktuelle lenker

  Den nye sentrumplanen erstatter flere tidligere planer

  • Sentrumsplan fra 1995
  • Kommunedelplan for strandsonen (2003)
  • Kommunedelplan for sørøstre bydeler (2007) 
  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (innenfor sentrumsplanområdet) (2011)