Hamar kommune har startet arbeidet med å revidere sentrumsplanen.
Gjeldende Kommunedelplan for sentrum (fra 1995) finner du her.

  • I kommunal planstrategi for 2016-2019 er oppgaven beskrevet slik: Sentrumsplanen gjennomgås og revideres i etterkant av fastsettelse av ny jernbanetrase og kommuneplanens arealdel. 
  • Formannskapet har gitt Komité for plan, miljø og næring i oppdrag å revidere sentrumsplanen, selv om ny jernbanetrasé fortsatt er i utredningsfasen.
  • Kommuneplan for Hamar 2018-2030 er en plan med store ambisjoner for sentrum og utviklingen av denne. Sentrumsplanen skal bidra til å realisere disse ambisjonene..

Kontaktpersoner for planarbeidet:


Framdrift

  • Medvirkningsprosess 2019: Komité for plan, miljø og næring tilrettelegger for ulike medvirkningstiltak for å lytte til innbyggernes synspunkter og ideer.
  • Planprogrammet, som er komiteens plan for planleggingen, legges ut på høring og offentlig ettersyn 01.09.-13.10.2019. 
  • Sentrumsplanen kan endelig vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.


Medvirkning 
Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planarbeidet. 
 

I arbeidet med planprogrammet har komitéen lagt opp til fire åpne temamøter i Bylab Hamar med disse temaene:

Hva trenger Hamar sentrum?

  • - Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
  • - Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
  • - Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
  • - Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

Arrangert 31.01.19. Innledning v/ Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
Presentasjon fra møtet er her. 

Sentrumsmøte i Bylab
Hva trenger Hamar sentrum?
Arrangert 31.01.19. Innledning v/ Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
Presentasjon fra møtet er her.  
Sentrumsmøte i Bylab - Jørgen Rogne
Hamars bystruktur i framtida
Arrangert 27.03.19. Innledning v/ arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune
 
Mobilitet i sentrum
Arrangeres 25.04.19. Innledning v/ Helge Hillnhütter