Hamar sentrumDu kan komme med innspill til ny sentrumsplan for Hamar! 

Formannskapet vedtok i møte 9. juni å legge forslag til ny kommunedelplan for sentrum ut til offentlig ettersyn.

Frist for å sende innspill er 4. september 2021.

 

Planforslaget

Alle plandokumenter finner du i planregisteret arealplaner.no  (under fanen "Planbehandlinger").

Plankartet, med arealbruksformål og hensynssoner, og tilhørende bestemmelser, er juridisk bindende føringer som gir rammer for hva som tillates av utbygging. Planbeskrivelsen og handlingsdelen er ikke juridisk bindende, men sier noe om hhv. hvilke vurderinger som ligger bak planforslaget og hvilke tiltak Hamar kommune ser er aktuelle som en oppfølging av planen. 

I "fortellingskart" presenteres hovedinnholdet i planen  gjennom kart og korte tekstbokser. Her kan du også se 3D-modell som illustrerer utbyggingsmulighetene i Hamar sentrum og hvilke bygninger og eiendommer som skal bevares fordi de har kulturhistorisk verdi. Du kan også gå direkte til 3D-modell. (NB - om det ikke fungerer helt som det skal så prøv med en oppdatert nettleser)

Kartdelen til sentrumsplanen kan ses i kommunens kartløsning, sammen med annen kartinformasjon.

Som en del av arbeidet med ny sentrumsplan, er det utarbeidet en inspirerende fargeveileder for Hamar. Vurderer du å oppfriske en fasade i byen, så ta en titt på fargeveilederen først!

 

Hva vil vi med ny sentrumsplan?

Sentrumsplanen er en arealplan etter plan- og bygningsloven, og blir en lokal lov for hva som kan bygges og hvilke krav som settes for å sikre kvalitet i byggverk og i vårt felles offentlige rom. Planen skal også sikre miljømessig og sosial bærekraft, og legge til rette for at Hamar kan utvikle seg med alle de mulighetene vi har, som innlandets urbane hjerte!

Et viktig grep i ny sentrumsplan er å knytte byen endra bedre sammen med Mjøsa.

Hamar har en stolt byplanhistorie tilbake til 1848, og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av den nye planen. 

Ny sentrumsplan vil erstatte sentrumsplan fra 1995, kommunedelplan for strandsonen (2003), kommunedelplan for sørøstre bydeler (2007) og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (de delene som ligger innenfor sentrumsplanområdet, 2011).

 

Besøk oss i Bylab

Bylab i Torggata 63 er åpen i sommer og du kan finne informasjon om sentrumsplanen her. Fra 16. august til 3. september vil prosjektlederne for ny sentrusmplan være tilgjengelig på "åpent kontor" på Bylab. Kontaktpersoner for planarbeidet er Helge Prestrud og Tone Wabakken i Arealplanavdelingen.

 

Send innspill!

Høringsinnspill kan sendes på en av tre måter: 

Husk fristen 4. september!

 

Bakgrunn

Høsten 2019 startet planarbeidet med ny sentrumsplan for Hamar. Planprogrammet ble vedtatt 18. desember 2019. Her ble det lagt spesielt vekt på fire temaer:

1. Kvaliteter i sentrumskjernen
2. Fortetting og bokvalitet
3. Utvikling i områdene rundt sentrum
4. Miljøvennlig ferdsel

I august og september 2019 ble det utført bylivstellinger i Hamar sentrum som registrerte utviklingen av bylivet fra 2012. Tellingene ble gjort av lokale elever og studenter sammen med Gehl arkitekter. Det har vært en fin utvikling av bylivet i Hamar!  Les mer om bylivstellingene her.

Det er også utarbeidet ulike fagrapporter som grunnlag for sentrumsplanen. Det er viktig å være oppmerksom på at rapportene under ikke er kommunens plan, men faglige innspill til planarbeidet. Unntaket er mobilitetsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2020: 

 


Aktuelle lenker

Innbyggermedvirkning våren 2019

Rapporter:

 

Fire åpne møter om sentrumsutvikling våren 2019:

Hva trenger Hamar sentrum?

 • Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
 • Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
 • Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
 • Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

Arrangert 31. januar. Innledning v/ Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
Presentasjon fra møtet. 

Sentrumsmøte i Bylab

Å bo i sentrum

 • Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum?
 • Er eiendomsstrukturen i sentrum optimal for utvikling?
 • Hvordan gjøre sentrum til et attraktivt boområde?

Arrangert 28. februar. Innledning v/ Berit Nordahl NIBR.
Presentasjon fra møtet.  

Sentrumsmøte i Bylab - Jørgen Rogne

Hamars bystruktur i framtida

 • Hva definerer vi som sentrum? Hva er sentrum for deg?
 • Hvor er det hotteste spot'ene i Hamar og hvor vil de være i framtida?
 • Hvor skulle vi virkelig ønske at ting var annerledes?
 • Hvilke områder i randsonen innvirker på sentrum? Hva binder byen sammen?

Arrangert 27. mars. Innledning v/ arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune
Presentasjon fra møtet.  

Diskusjon om Hamar sentrum.

Mobilitet i sentrum

 • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?
 • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?
 • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?
 • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

Arrangert 25. april. Innledning v/ Helge Hillnhütter.
Presentasjon fra møtet.  
Innledning til gruppe-oppgaver om mobilitet

Stor gruppe-aktivitet med diskusjoner i Bylab.