Bildeutsnitt fra Hamar sentrum.Hamar kommune har startet arbeidet med å revidere sentrumsplanen.

 • Kommuneplan for Hamar 2018 - 2030 er en plan med store ambisjoner for sentrum og utviklingen av dette. Sentrumsplanen skal bidra til å realisere ambisjonen i Kommuneplanen.
 • Gjeldende Kommunedelplan for sentrum (fra 1995) finner du her.
 • Formannskapet har gitt Komité for plan, miljø og næring i oppdrag å revidere sentrumsplanen, selv om ny jernbanetrasé fortsatt er i utredningsfasen.

Kontaktpersoner for planarbeidet:


Framdrift

 • Medvirkningsprosess 2019: Komité for plan, miljø og næring tilrettela for ulike medvirkningstiltak for å lytte til innbyggernes synspunkter og idéer tidlig i planprosessen. (Les om medvirkningsmøter og se rapporter nedenfor)
 • Planprogrammet, som er komiteens plan for planleggingen, skal legges ut på høring og offentlig ettersyn 01.09.-13.10.2019. 
 • Sentrumsplanen kan vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.

Medvirkning 

Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planarbeidet. Komiteen har ønsket mer medvirkning enn loven krever, og har tilrettelagt på flere måter. I arbeidet med planprogrammet har det vært avholdt fire åpne møter i Bylab Hamar og det har vært gjennomført nettundersøkelser.
 

I arbeidet med planprogrammet har komitéen lagt opp til fire åpne temamøter i Bylab Hamar med disse temaene:

Hva trenger Hamar sentrum?

 • Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
 • Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
 • Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
 • Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

Arrangert 31.01.19. Innledning v/ Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
Presentasjon fra møtet er her. 

Sentrumsmøte i Bylab

Å bo i sentrum

 • Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum?
 • Er eiendomsstrukturen i sentrum optimal for utvikling?
 • Hvordan gjøre sentrum til et attraktivt boområde?

Arrangert 28.02.19. Innledning v/ Berit Nordahl NIBR.
Presentasjon fra møtet om å bo i sentrum er her.  

Sentrumsmøte i Bylab - Jørgen Rogne

Hamars bystruktur i framtida

 • Hva definerer vi som sentrum? Hva er sentrum for deg?
 • Hvor er det hotteste spot'ene i Hamar og hvor vil de være i framtida?
 • Hvor skulle vi virkelig ønske at ting var annerledes?
 • Hvilke områder i randsonen innvirker på sentrum? Hva binder byen sammen?

Arrangert 27.03.19. Innledning v/ arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune
Presentasjon fra møtet om Hamar bystruktur er her.  

Diskusjon om Hamar sentrum.

Mobilitet i sentrum

 • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?
 • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?
 • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?
 • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

Arrangert 25.04.19. Innledning v/ Helge Hillnhütter.
Presentasjon fra møtet om mobilitet i sentrum er her.  

Innledning til gruppe-oppgaver om mobilitet i Hamar v/Arne Willy Hortmann

Stor gruppe-aktivitet med diskusjoner i Bylab.


Rapporter fra undersøkelser: