Hamar sentrumHøsten 2019 startet planarbeidet med ny sentrumsplan for Hamar. Planprogrammet ble vedtatt 18. desember 2019. Her er det lagt spesielt vekt på fire temaer:

1. Kvaliteter i sentrumskjernen
2. Fortetting og bokvalitet
3. Utvikling i områdene rundt sentrum
4. Miljøvennlig ferdsel

Kommunedelplanen skal legge forutsigbare rammer for videre utvikling av et attraktivt sentrum med boliger og byrom av høy kvalitet, samtidig som det skal tilrettelegges for at flere kan bo i sentrum.

Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, og blå og grønne strukturer skal styrkes.

Planen skal bygge videre på byens historiske identitet og skal gi bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer i sentrum.

Planområdet omfatter arealer langs Vangsvegen til Disen bru, Briskebyen og Espern/strandsonen. Gjennom prosessen vil vi avklare endelig plangrense.

I august og september 2019 ble det utført bylivstellinger i Hamar sentrum som registrerte utviklingen av bylivet fra 2012. Tellingene ble gjort av lokale elever og studenter sammen med Gehl arkitekter. Det har vært en fin utvikling av bylivet i Hamar!  Bylivstellingene skal brukes videre som grunnlag for sentrumsplanarbeidet. Les mer om bylivstellingene her.

Det er også utarbeidet ulike fagrapporter som grunnlag for sentrumsplanen. Det er viktig å være oppmerksom på at rapportene under ikke er kommunens plan, men faglige innspill til planarbeidet, som skal drøftes politisk før et planforslag sendes på høring. Unntaket er mobilitetsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2020: 

Forslag til ny sentrumsplan forventes lagt ut til offentlig ettersyn våren 2021.

Kontaktpersoner for planarbeidet er Helge Prestrud og Tone Wabakken i Arealplanavdelingen.


Aktuelle lenker

Innbyggermedvirkning våren 2019

Rapporter:

 

Fire åpne møter om sentrumsutvikling våren 2019:

Hva trenger Hamar sentrum?

 • Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
 • Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
 • Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
 • Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

Arrangert 31. januar. Innledning v/ Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret
Presentasjon fra møtet. 

Sentrumsmøte i Bylab

Å bo i sentrum

 • Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum?
 • Er eiendomsstrukturen i sentrum optimal for utvikling?
 • Hvordan gjøre sentrum til et attraktivt boområde?

Arrangert 28. februar. Innledning v/ Berit Nordahl NIBR.
Presentasjon fra møtet.  

Sentrumsmøte i Bylab - Jørgen Rogne

Hamars bystruktur i framtida

 • Hva definerer vi som sentrum? Hva er sentrum for deg?
 • Hvor er det hotteste spot'ene i Hamar og hvor vil de være i framtida?
 • Hvor skulle vi virkelig ønske at ting var annerledes?
 • Hvilke områder i randsonen innvirker på sentrum? Hva binder byen sammen?

Arrangert 27. mars. Innledning v/ arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune
Presentasjon fra møtet.  

Diskusjon om Hamar sentrum.

Mobilitet i sentrum

 • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?
 • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?
 • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?
 • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

Arrangert 25. april. Innledning v/ Helge Hillnhütter.
Presentasjon fra møtet.  
Innledning til gruppe-oppgaver om mobilitet

Stor gruppe-aktivitet med diskusjoner i Bylab.