Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  •    gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  •    si ifra til rektor
  •    undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og foresatte om hva som blir gjort, og barnet og foresatte har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Dersom du som foresatt er bekymret for elevenes psykososiale miljø ved Prestrud skole, kan du benytte skjemaet på denne siden. Skjemaet kan leveres til skolen eller sendes på e-post til HA-prestrud-skole@hamar.kommune.no.

Meldeskjema

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå