Tidspunkt for leksehjelp skoleåret 2021/22

3. og 4. trinn     Tirsdag og torsdag kl 08.00- 08.30

5. 6. og 7. trinn  Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag kl 08.00 - 08.30

 

 

HVA ER LEKSER OG HVA ER FORMÅLET?

 • Elevene skal trene opp sine kunnskaper og ferdigheter.
 • Elevene skal trene og lære seg å planlegge, organisere sin tid, utvikle gode arbeidsvaner, selvdisiplin og få selvinnsikt i hvordan de best lærer.                                 
 • Lekser er vanligvis kjent stoff.
   

SKOLEN ANBEFALER AT ...

ELEVEN

 • starter leksearbeidet med å lese læringsplanen, sjekke læringsmålene og finne oppgavene som skal gjøres 
 • gjør leksene på de dagene som er satt opp i læringsplanen


FORELDRE OG FORESATTE

 • sørger for at leksearbeidet har faste rutiner som tid og sted
 • forteller barnet at læring og lekser er viktig og må komme før andre aktiviteter
 • oppmuntrer barnet til selvstendighet med fokus og støtte på hva barnet får til og mestrer
 • følger med læringsplanen ser til at leksene blir gjort.  Dette gjøres selv om barnet har tilbud om leksehjelp på skolen
 • gir beskjed til lærer dersom lekser ikke er gjort (beskjed kan gis via Visma Flyt Skole
 • tar kontakt med kontaktlærer dersom leksene er for vanskelige, tar mye tid eller andre forhold

Foreldrenes oppgave er å hjelpe barnet sitt til gode leksevaner og å være oppmuntrende og motivere til innsats!

 

Leksehjelpordningen i Hamarskolen
Hamarskolen skal ha en god helhetlig skoledag for alle elever der leksehjelpordningen skal bidra til å
øke læringsutbyttet.

Leksehjelp er ikke en del av opplæringen i grunnskolen og omfattes ikke av elevens opplæringsplikt.
Leksehjelpen er et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte i læringen og en hjelp for
elevene i det generelle skolearbeidet. Leksehjelpen er et ledd i strategien om tidlig innsats for bedre
læring.
Leksehjelp utøves av skoleassistenter/barne- og ungdomsarbeidere som får veiledning av skolens
pedagoger.
Skolen har ansvaret for elevene når de er i leksehjelptilbudet.
Elevenes læringsplaner med skolearbeid blir utgangspunkt for leksene/det læringsstøttende arbeidet.
Alle elever som ønsker det, skal ha mulighet for å delta. Tilbudet er gratis og ikke obligatorisk.
For elevene på 3. og 4. trinn foregår leksehjelpen i åpningstiden til SFO. Påmelding til leksehjelptilbudet
skjer til den enkelte skole og er bindende for skoleåret med 1 måneds oppsigelse.
Elever som deltar, får en reduksjon i SFO-betalingen. Prisreduksjonen tilsvarer kr. 100,- pr. måned
(beregnet ut fra 1 time leksehjelp i uka og hel SFO-plass).
Det er ikke gratis skoleskyss etter leksehjelptilbudet. Barn uten SFO-plass hentes av foresatte eller går
hjem selv etter leksehjelpen.