Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet.  Foresatte for nye 1.klassinger trenger derfor ikke søke om skoleplass for barnet til de kommunale skolene i Hamar. Alle foreldre vil i løpet av desember få et tilbudsbrev med informasjon om hvilken skole eleven skal begynne på.

Hamar kommune vil foreta inntak av elever ut fra Forskrift for skoletilhørighet og skolekretsgrensene for Hamar kommune. Se under.  

Når de foresatte har fått tilbudsbrevet, må de logge på skoleportalen https://skole.visma.com/hamar for å svare på om de tar imot tilbudet. Der skal det også gis beskjed hvis man ønsker å søke privat skole, eller har andre beskjeder.

 

Kartet viser Prestrud skoles inntaksområde i grønt:

Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Hamar kommune (gjeldende fra og med 01.08.2017):


1. Hver skole både på barnetrinnet og ungdomstrinnet har et inntaksområde. Inntaksområdene er vist på kart for hver skole. På grunn av Ajer og Børstad ungdomsskoles beliggenhet, kan nærhet til skolen, være et underordnet kriterium, jfr. Opplæringslovens § 8-1 første ledd.

2. Det er bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet. På ungdomstrinnet løftes alle elever som går på Storhamar og Prestrud skoler til Ajer ungdomsskole, og alle elever som går på Greveløkka, Rollsløkken og Solvang skoler løftes til Børstad ungdomsskole.

3. Rådmannen har fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til. Ved hovedinntak til 1.trinn og 8.trinn bør det være igjen minst 3 elevplasser på trinnet til senere tilflytting til inntaksområdet.

4. Søsken har rett til å gå på samme skole. Her menes at den nye eleven har søsken som er elev ved den aktuelle skolen samtidig.

5. Elever/foresatte kan i spesielle tilfelle søke om å gå på annen skole enn den man i utgangspunktet tilhører. Søknaden sendes den ønskede skolen innen 1. desember hvert år.