Hensikten med å oppheve noen gamle planer er å rydde opp og fjerne planer som i det vesentlige er gjennomført og utbygd i tråd med planen, i strid med overordnet plan, anses som utdaterte eller unødvendige, eller som i noen tilfeller er overlappet og delvis erstattet av nyere planer.

Kommunen ønsker med dette arbeidet å legge til rette for at digitale prosesser i plan- og byggesaker kan tas i bruk i større grad og for at kommunens planverk skal bli mer entydig. Kommuneplanens arealdel er et bedre styringsverktøy og vil fortsatt gjelde for området. Oppheving av planen vil ikke medføre inngrep på noen av eiendommene. 

Dette arbeidet vil pågå over tid og de samlede saksframstillinger med kommunestyrets vedtak kan sees her :

Vedtak om oppheving av en utdatert plan vil være et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven, jf. Plan- og bygningsloven § 1 – 9. Fristen for å klage på vedtaket er satt til tre - 3 - uker. Klagefristen vil framkomme av brev som sendes ut med melding om vedtak.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no 
eller skriftlig til : Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer opplysninger, kan du kontakte saksbehandler Per Johansen tlf: 93056829.