Kultur og fritid

Avdelingsmål:

  • Hamar skal være et kultursentrum i regionen.
  • Kulturavdelingen skal arbeide for etablering av gode arenaer til forskjellige typer kulturuttrykk, herunder et regionalt kulturhus i Hamar der det kan skapes et kraftsenter for den regionale og lokale kulturen gjennom tradisjonell kultur, profesjonelle produksjoner og arrangement, reiseliv og turisme.
  • Biblioteket skal være et utadrettet kulturelt sentrum for opplysning, utdanning og informasjonsformidling, der tilbudet rettes mot alle grupper i samfunnet
  • Delplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg med prioritering av spillemiddelsøknader, prioritert handlingsplan og langtidsplan skal rulleres hvert år.
  • Avdelingen skal prioritere tiltak for barn og ung, stimulere barn og unge til kulturell aktivitet, medbestemmelse, engasjement, organisert virksomhet, sosialt samvær og læring i eget nærmiljø.
  • Avdelingen skal arbeide med å gjøre kultur- og fritidstilbudet tilgjengelig for prioriterte grupper som flyktninger/innvandrere og funksjonshemmede (psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser).
  • Avdelingen skal sammen med sentrale, regionale og andre myndigheter og organisasjoner arbeide for å bedre rammevilkårene for det materielle og immaterielle kulturvernet.

Ankerskogen svømmehall og Sagatun kino ble skilt ut som kommunale foretak fra 01.07.01 med egen ledelse og eget styre.

Hamar olympiske anlegg (HOA) er eget A/S, Sangens og musikkens hus er egen stiftelse, Kulturskolen sorterer inn under avdelingen for opplæring og oppvekst. Kunstbanken Hedmark kunstsenter og museene er ikke kommunale virksomheter, men støttes økonomisk av kommunen.