Utvalget for miljø og oppvekst har lest og vurdert alle innspill som kom gjennom skolebesøk og innbyggermedvirkning.

Innspillene som kom, hadde betydning for at utvalget 24. juni bestilte ytterligere utredninger i saken om framtidig skolestruktur i Hamar.

Følgende tilleggsutredninger er arbeidet med:

  1. Bygging av ny ungdomsskole og nytt gymbygg Børstad, bygging av ny barneskole bestående av dagens Solvang og Rollsløkken, samles i klynge på Børstad.
  2. Bygging av ny barneskole bestående av dagens Ridabu og Lovisenberg, og bygging av nytt gymbygg som samles i klynge på Ener.
  3. Utbyggingsmulighet på Ingeberg barneskole.
  4. Endring av skolekretsgrenser etter nærskoleprinsippet, «tryggest og nærmest» - kan dette løse noen av dagens utfordringer ved skoler med presset kapasitet som eksempelvis Ingeberg?
  5. Vurdering av skolebyggenes/områdenes egnethet (gjenbruk) som mulig barnehager på Storhamar og Lovisenberg.
  6. Vurdering av hva som anses som tilstrekkelig kapasitet ved strukturendring og parallelt ivareta vekst og ønsket kommuneutvikling.
     

Lenker til rapportene i forhold til punktene over: 

Vedlegg med illustrasjoner

DIsse skal behandles i UTVALG FOR MILJØ OG OPPVEKST den 22.09.2021 - se hele sakslista

Medvirkning: 

De opprinnelige utredningsalternativene:

Null–alternativet
Beholde dagens struktur, og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.

Skoler i sentrum
Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6
Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole

Ungdomsskoler
Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Les mer om grunnlag for arbeidet her.

Illustrasjon skole - foto Lars Martin Bøe