I arbeidet med ny skolestruktur i Hamar er et viktig premiss å effektivisere det strukturelle og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene. 

8. og 10. juni inviterte Hamar kommune til folkemøter om skolestruktur, og over 2.000 personer deltok. Her ligger innspill som har kommet inn og opptak av møtene:

Alle innspill er samlet her:
Medvirkningsinnspill 
Innspill fra Hamar ungdomsråd

Folkemøte 8. juni
Opptak av møtet.
Innspill
Spørsmål

Folkemøte 10. juni
Opptak av møtet
Innspill
Spørsmål

Les utredningsmaterialet her


Dette er kriteriene som vurderes: 
a. Byggenes funksjonalitet som skole/barnehage
b. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
c. Demografi – ønsket kommuneutvikling

Også følgende punkter vektlegges:
d. Klima og miljø
e. Økonomi
f. Trafikksikkerhet 

Alternativene som utredes:

Null–alternativet
Beholde dagens struktur, og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.

Skoler i sentrum
Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6
Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole

Ungdomsskoler
Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Sentrale bakgrunnsdokumenter:

Møter som er avholdt

NårHva
6. mai

Workshop i Ungdomsrådet

12. mai, 19. mai, 9. juni

Skolebesøk

26. mai

Møte i Utvalg for miljø og oppvekst

2. juni 

Medvirkningsmøte med FAU ved alle skolene.

7. juni

Workshop i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

8. juni, 10. juni

Folkemøter

13. juni

Frist for å sende innspill for utvalgets behandling 24. juni
24. juni

Møte i Utvalg for miljø og oppvekst

Høsten 2021

Høringsperiode 

 

Illustrasjon skole - foto Lars Martin Bøe