I arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur i Hamar er et viktig premiss å effektivisere det strukturelle og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene. Altså; i framtida bruke mindre ressurser på bygningsmasse og infrastruktur og mer på innholdet i barnehage og skole.

NB! Rapporten det vises til (i undermeny) er ikke feridg publisert enda.

Dette er kriteriene som vurderes: 
a. Byggenes funksjonalitet som skole/barnehage
b. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
c. Demografi – ønsket kommuneutvikling

Også følgende punkter vektlegges:
d. Klima og miljø
e. Økonomi
f. Trafikksikkerhet 

Dette er alternativene for skolestruktur som utredes:

Null–alternativet
Beholde dagens struktur, og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.

Skoler i sentrum
Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6
Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole

Ungdomsskoler
Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Framdriftsplan

NårHva
6. mai

Workshop i Ungdomsrådet

12. mai, 19. mai, 9. juni

Utvalget besøker skolene

26. mai

Møte i Utvalg for miljø og oppvekst

2. juni kl 19

Medvirkningsmøte med FAU ved alle skolene.
Møtet gjennomføres digitalt.

7. juni

Workshop i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

8. juni, 10. juni

Folkemøter om skolestuktur. Gjennomføres digitalt.

24. juni

Møte i Utvalg for miljø og oppvekst

Høsten 2021

Høringsperiode 

 
Sentrale bakgrunnsdokumenter:
Kunnskapsgrunnlag (vedtatt av Kommunestyret 25. mars 2020)
Tilstandsrapport skole- og barnehagebygg (behandlet i Formannskapet 20. mai 2020)

Illustrasjon skole - foto Lars Martin Bøe