I arbeidet med skolestruktur har utvalget sett på to metoder for å vurdere den fremtidige demografiske utviklingen i Hamar; befolkningsframskrivinger og boligbygging.

Den første metoden er Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskrivninger. Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring, samt innenlands flytting.

Tabellen under viser befolkningsframskrivinger med barnetall i 2020, 2030 og 2040:

 202020252030Endring 2020-20302040Endring 2020-2040
0-5 år1.7221.8371.9101882.017295
6-12 år   2.4082.3252.338-702.47163
13-15 år1.0551.1051.026-291.06611

Befolkningsframskrivninger fra SSB viser en nedgang i skolebarn fram til 2030 og deretter en økning fram til 2040. For perioden under ett forventes en liten økning i antall skoleelever sammenliknet med dagens elevantall.

Utvalget har også satt seg inn i planlagte utbyggingsområder i kommunen, og beregnet hvordan utbyggingsgrad kan ha mulige konsekvenser for barnehage- og skolekapasitet. Det er imidlertid vanskelig å fastslå om og når utbygginger kan forventes å skje.

Gjennomsnittstallene for Hamar kommune skjuler relativt store variasjoner mellom boområdene når det gjelder antall personer pr bolig og hvor mange barn som bor der. Det ser ut som at det er en sammenheng mellom type boliger i et område og befolkningssammensetningen i samme område. Det er en generell tendens til at det bor svært få barn i nyere boligblokker nær sentrum, og flere barn i områder med rekkehus og eneboliger. Vi kan dermed anta at type bolig som blir bygget i framtidige utbyggingsområder vil påvirke hvor mange barn som kommer til å bo i området. Befolkningssammensetningen i boområdene vil i en lang tidshorisont også påvirkes av generasjonsskifter.

I tillegg viser flytteanalysen, som ble gjennomført i 2018, betydelige flyttestrømmer i Hamarregionen. Både netto innflytting og den store graden av intern flytting i kommunen er viktig å ta med i beregningen når vi skal vurdere kapasiteten samlet sett i barnehager og skoler og ved hver enkelt skole.  

Det er vanskelig å omsette befolkningsframskrivinger og forventet boligbygging til et måleparameter som passer inn i analysen av utredningsalternativene. For kriteriet demografi tar derfor beregningene utgangspunkt i dagens elevtall, og rommer altså ikke vekst i befolkningsgruppen barn i skolealder. For dette kriteriet bør man i tillegg sette seg inn i kunnskapsgrunnlaget, som vil gi et mer fullstendig bilde.

Vurderingsmåten som er valgt, er altså beregning av kapasitet ved de ulike alternativene basert på dagens elevtall. Vi må likevel sikre at valgte alternativer har en restkapasitet som tar høyde for framskrevet befolkningsvekst, boligbygging og kommuneplanmål. Endringer av kretsgrenser vil kunne fordele elevtallet på en mer hensiktsmessig måte for å unngå geografiske områder med for lav skolekapasitet. Dersom Hamar i fremtiden lykkes med å tiltrekke seg barnefamilier, og dermed får en uventet stor vekst i barnegruppene, må kommunen på det tidspunktet vurdere hvor i kommunen det er behov for økt skolekapasitet.

Kriterie c) i mandatet inneholder også formuleringen "ønsket kommuneutvikling". Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 1 - 1,5 % pr år. Fortetting og boliger i sentrum tilpasset ulike aldersgrupper, også for barnefamilier, er vektlagt. I tillegg vil kommunen styrke de etablerte bygde- og bydelssentrene med flere boliger, bedre kollektivtilbud og hverdagsfunksjoner i nærmiljøet (Hjellum, Ridabu, Storhamar, Ingeberg, Smeby/Solvang, Slemsrud og Stavsberg). Det er ikke tatt hensyn til disse føringene i kriteriet demografi.

Beregningene baserer seg på følgende tall:

SkoleKapasitetDagens elevtall
Greveløkka400196
Lunden300196
Prestrud525403
Ingeberg180177
Lovisenberg130100
Ridabu350284
Solvang220217
Rollsløkka350286
Storhamar350347
Ajer ungdomsskole360356
Børstad ungdomsskole330313
Ener ungdomsskole360318


Resultater:

Utredningsalternativ sentrumRestkapasitetLedige plasser
Alternativ 1 (ingen endring)- 
Alternativ 23 %46
Alternativ 3 *)31 %456
Alternativ 4 *) 7 %106
Alternativ 5 (nullalternativ sentrum)27 %396
   
Utredningsalternativ øst for E6RestkapasitetLedige plasser
Alternativ 610 %73
Alternativ 7 **)19 %143
Alternativ 8 **)19 %143
Alternativ 9 (nullalternativ øst for E6)27 %203
   
Utredningsalternativ ungdomsskolerRestkapasitetLedige plasser
Alternativ 10 ***)11 %113
Alternativ 11 ***)11 %113
Alternativ 12 (nullalternativ ungdomsskoler)6 %63


*) Nytt elevtall ved Rollsløkke skole på 630 elever er lagt til grunn; 3-parallell med 30 elever pr klasse
**) For ny skole er elevtall på 420 lagt til grunn; 2-parallell med 30 elever pr klasse
***) Utvidelse av Børstad med 50 plasser er lagt til grunn

Beregningsgrunnlaget ligger her.