Selv om hensikten ikke er å beskrive eksisterende konfliktpunkter, er en del sentrale punkter ved dagens situasjon likevel markert inn på kart under alternativ 1, nullalternativet for skolestruktur i sentrum. 

Det har blitt skissert nye skolekretser for de ulike alternativene. Disse må forstås overordnet; hensikten er å danne seg et godt nok bilde av reisemønstre til å kunne vurdere trafikksikkerhet. Konfliktpunkter og -strekninger er markert på kart med henholdsvis gult og rødt etter alvorlighetsgrad. I boliggater med blandet trafikk er det kun prioritert å markere gater med særlige utfordringer.

Alternativene er vurdert i forhold til eksisterende situasjon på en skala fra 1 – 6:

  1. positiv endring
  2. noe positiv endring
  3. ingen endring
  4. noe negativ endring
  5. negativ endring
  6. svært negativ endring

Denne rapporten gir en overordnet vurdering. For å få en fullgod forståelse av den trafikale situasjonen vil det være nødvendig å gå mer i dybden av hvert alternativ. Eksempelvis vil en vurdering 4 (noe negativ) innebære en liten konsekvens for det totale bildet, men vil likevel kunne ha store konsekvenser for noen få. Sentrale konsekvenser/hovedtrekk for hvert alternativ og tiltak for å bedre trafikksikkerheten oppsummeres i egne tabeller.

Det er foreslått avbøtende tiltak for alle alternativene, men den overordnede vurderingen vil en viss grad uansett være gjeldende, fordi enkelte utfordringer, som lang skolevei eller kryssing av større veger, ofte ikke lar seg avbøte på en fullgod måte.

Regler for skoleskyss
Reglene for skoleskyss skal sørge for å ivareta at alle barn kommer seg trygt til skolen. Når barn har rett til skoleskyss er dette ofte på bakgrunn av lang eller særlig utrygg skoleveg, og det er naturligvis ønskelig at færrest mulig skal ha behov for å bli kjørt til skolen, uavhengig om kjøringen er offentlig eller privat. Dette er de gjeldende reglene for skoleskyss i Hamar:

Elever i 2. - 10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Elever som på grunn av funksjonshemning, sykdom eller skade har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.

Vurdering

For større versjon av kartene nedenfor, klikk på bildene.

Alternativ 1: Nullalternativet

Beskrivelse: Dagens skolestruktur

Kart alternativ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolekretsene beholdes slik de er i dag - ingen endring når det gjelder trafikksikkerhet.

Generelt sett er kryssing av større veger og biltrafikk to hovedutfordringer. Mange av dagens konfliktpunkter er utfordrende uavhengig av   alternativ. Likevel er det noen forskjeller mellom skolekretsene, hvor Storhamar i dag har færrest konfliktpunkter, mens Rollsløkka har flest konfliktpunkter. Uavhengig av alternativ er det på grunn av bilkjøring til skolene behov for å etablere «Hjertesoner» rundt alle skolene, både for å bedre trafikksikkerheten og for å gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå.

Vurdering: 3 - ingen endring

Alternativ 2 – Nedleggelse av Storhamar skole. Elever fordeles til Prestrud, Greveløkka, Rollsløkka og Solvang.

Beskrivelse: Storhamar skole legges ned, elever fordeles til Greveløkka, Rollsløkken.

Merk: i trafikksikkerhetsanalysen har man tatt utgangspunkt i hvor barna bor i dag. Dette betyr at Prestruds skolegrense tilnærmet er uendret fra dagens situasjon. Storhamar-elevene fordeles på Grevløkka (endret skolekrets) og Rollsløkken (endret skolekrets).

Kart alternativ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedlegging av Storhamar skole vil medføre at barn i nærområdet til Storhamar får lengre skoleveg og i større grad må krysse trafikkerte veger. Dette gjelder også for beboere på nedre Storhamar. Disse elevene sogner her til Greveløkka fremfor Prestrud ettersom dette gir kortere avstand og færre konfliktpunkter. Det er omtrent 1 km gangavstand mellom Storhamar og Greveløkka skoler.

For at ikke Greveløkka skolekrets skal bli for omfattende er skolekretsene for Solvang og Rollsløkka justert noe; en større del av sentrum vil sogne til Rollsløkka, og et område nord for Ringgata vil sogne til Solvang. Beboere på Mælumsløkka som nå sogner til Storhamar, vil få noe kortere skoleveg til Greveløkka enn de har til Storhamar i dag. Alternativet utløser ikke at flere får rett til skoleskyss. Alternativet vurderes totalt sett å ha noe negativ konsekvens for trafikksikkerhet sammenlignet med dagens situasjon. Om elever også må fordeles til Prestrud skole blir den negative konsekvensen noe større.

Vurdering: 4 - noe negativ endring

 

Hovedutfordringer alternativ 2

 
Nedre Storhamar: lenger skolevegElever som bor på nedre Storhamar får lengre skoleveg. De må i tillegg krysse Hakabekkvegen. Dette kan føre til at flere blir kjørt med bil til skolen, noe som dermed kan skape trafikkfarlige situasjoner i området rundt Greveløkka.
Bondesvea og Storhamar: endret skolevegMange barn som bor i nærheten av dagens Storhamar skole har i dag en trygg skoleveg. Disse får nå lenger skoleveg, samt at de må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen.
MæhlumsløkkaDeler av Mæhlumsløkka blir flyttet fra Greveløkka til Solvang. Dette har liten konsekvens for trafikksikkerheten ettersom man fortsatt må krysse hovedveg; må krysse Nic Hellandsgate i stedet for Ringgata. 
Generelle utfordringerKryssing av hovedveger, noe manglende tilrettelegging: Hakabekkvegen, Nordvikvegen, Høiensalgata.

 

 TiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *)

Hjertesone rundt skolen for å sikre god trafikksikkerhet, behovet blir større når skolekretsen utvides og en del elever får lenger skoleveg. 

Hamar kommune
2Utbedre kryssing Hakabekkvegen/Fredrik Monsens gateDet blir betydelig flere elever som må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen og det må etableres gode krysningspunkt Innlandet fylkeskommune
3Utbedre kryssing i overgangen Aluvegen/Hakabekkvegen

Det blir betydelig flere elever som må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen, og det må etableres gode krysningspunkt.

Innlandet fylkeskommune
4Utbedre kryssing Nic. Hellandsgate Etablere bedre kryssing av Nic Helland da store deler av Mæhlumsløkka flyttes til Solvang.Innlandet fylkeskommune

 

Alternativ 3: Nedleggelse av Solvang, elever flyttes til Rollsløkka. Utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler etter behov.

Beskrivelse: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler etter behov.

Kart alternativ 3

Alternativet innebærer at Rollsløkka skolekrets utvides til også å omfatte Solvang. Den største utfordringen er at de som bor lengst nord i Solvang skolekrets får lang skoleveg, som blir omtrent 1 km lenger enn i dag. Omtrent alle får likevel under 2 km skoleveg. Skolekretsen strekker seg langt i nord, men det er i dag få beboere i dette området. Ved eventuell fremtidig boligutvikling av områdene, vil man her få lang skoleveg.

Mange må krysse både Furnesvegen og Ringgata. Det forventes at flere blir kjørt til skolen, særlig de som bor nord på Smeby. Det vil bli flere barn som skal benytte krysningspunkter i nærheten av Rollsløkka skole som allerede i dag er utfordrende. Enkelte konfliktpunkter vil bli redusert ettersom det blir mindre kjøring i boligområdet rundt Solvang skole, som vil være skoleveg til Rollsløkka. Samtidig vil strekningen langs gamle Furnesveg og krysningspunkter langs Furnesvegen fortsatt være konfliktfylte.

Vurdering: 4 - noe negativ endring

 

Hovedutfordringer alternativ 3

 
Nordre del av Smeby

Vesentlig lenger skolevei, noe som mest sannsynlig vil resultere i økt kjøring til skolen.

Kryssing Furnesvegen

Elever fra Solvang må krysse Furnesvegen, som er hovedinnfartsåre til Hamar.

Lars Jordes veg

Flere vil benytte seg av aksen fra Børstad til Rollsløkka, behov for å bedre trafikksikkerhet i Lars Jordes veg og området rundt p-plassen ved Børstad.

Enda større behov for å utbedre konfliktpunkter som er en utfordring i dag

Flere vil gå langs Furnesvegen, flere konfliktpunkter. Det blir også flere som skal krysse Ringgata, som har flere utfordrende krysningspunkter.

Generelle utfordringer

Det er mange utfordringer i Rollsløkka skolekrets i dag, særlig knyttet til Ringgata. Gamle Furnesveg i Solvang skolekrets vil fortsatt være en viktig skoleveg og har behov for bedre tilrettelegging.

 

 Prioriterte tiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *) og trygge ruter til Rollsløkka fra disse.

Det er allerede en del unødig kjøring til skolene, og når mange elever får lengre skolevei vil sannsynligvis flere bli kjørt. Det er derfor viktig å ha fokus på tiltak for å motvirke dette, samtidig som det må legges til rette for at de som kjører skaper færrest mulig trafikkfarlige situasjoner.

Hamar kommune
2Utbedre gamle Furnesveg og krysningspunkter (Furnesvegen/Lærer Mikkelsens veg)

Furnesvegen er en mye brukt skoleveg i dag og ved en sammenslåing blir det større behov for å tilrettelegge for myke trafikanter.

Hamar kommune
3Utbedre gang- og sykkelveg

Stramme opp området langs Børstad p-plass for å unngå konflikter mellom biler og gående/syklende.

Hamar kommune
4Utbedre kryssingEtablere planfri kryssing av Furnesvegen.Innlandet fylkeskommune
5Tilrettelegging for myke trafikanter i Lars Jordes gateTrafikkreduserende tiltak og utbedre området rundt butikken Nye Grønt og Godt.Hamar kommune

 

Alternativ 4: Legge ned Storhamar og Solvang. Elever fordeles til Prestrud, Greveløkka og Rollsløkka.

Beskrivelse: Nedleggelse av Storhamar og Solvang, elever fordeles til Greveløkka og Rollsløkken.

Merk: i trafikksikkerhetsanalysen har man tatt utgangspunkt i hvor barna bor i dag. Dette betyr at Prestruds skolegrense tilnærmet er uendret fra dagens situasjon. Storhamar elevene fordeles på Grevløkka (endret skolekrets) og Rollsløkken (endret skolekrets). Solvang elevene flyttes til Rollsløkken.

Kart alternativ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativet er i praksis en kombinasjon av alternativ 2 og 3, hvor både Storhamar og Solvang skoler legges ned. Rollsløkka skolekrets utvides til også å omfatte Solvang, og elever fra Storhamar overføres i hovedsak til Greveløkka. De som bor lengst nord i Solvang skolekrets får lang skoleveg, omtrent 1 km lenger enn i dag. Omtrent alle får likevel under 2 km skoleveg. Skolekretsen for Rollsløkka strekker seg langt i nord, men det er i dag få beboere helt nord i dette området. Ved eventuell fremtidig boligutvikling av områdene, vil man her få lang skoleveg. Barn som i dag bor i nærområdet til Storhamar skole får lenger skoleveg og må i større grad krysse trafikkerte veger. Dette gjelder også for nedre Storhamar. Beboere på Mælumsløkka som sogner til Storhamar, vil få noe kortere skoleveg til Greveløkka enn de har til Storhamar i dag.

Mange må krysse både Furnesvegen og Ringgata for å komme til Rollsløkka skole, hvor det er flere utfordrende krysningspunkter i dag, og som vil bli benyttet i større grad. Ettersom det blir mindre kjøring til Solvang skole blir det tryggere å gå i dette området sammenlignet med i dag.

Det kan forventes at noen flere blir kjørt til skolen, særlig de som bor nord på Smeby og nedre Storhamar. Noe negative konsekvenser både knyttet til Storhamar og Solvang gjør at alternativet i sum får vurdering 5 – negativ.

Vurdering: 5 – negativ

Hovedutfordringer alternativ 4

 
Nordre del av Smeby

Vesentlig lenger skolevei, noe som mest sannsynlig vil resultere i økt kjøring til skolen.

Smeby - Furnesvegen

Elever fra Solvang må krysse Furnesvegen, som er hovedinnfartsåre til Hamar.

Lars Jordes veg

Flere vil benytte seg av aksen fra Børstad til Rollsløkka, behov for å bedre trafikksikkerhet i Lars Jordes veg.

Enda større behov for å utbedre konfliktpunkter som er en utfordring i dag

Det blir flere elever som skal krysse Ringgata, som allerede i dag har flere utfordrende krysningspunkter

Nedre Storhamar – lenger skoleveg

Elever som bor på nedre Storhamar får lenger skoleveg. De må i tillegg krysse Hakabekkvegen. Dette kan føre til at flere blir kjørt til skolen.

Bondesvea og Storhamar – endret skoleveg

Barn som bor i nærheten av dagens Storhamar skole har i dag en trygg skoleveg. Disse får nå lenger skoleveg, samt at de må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen.

Mæhlumsløkka

Deler av Mæhlumsløkka blir flyttet fra Greveløkka til Solvang. Dette innebærer at man fortsatt må krysse hovedveg; må krysse Nic Hellandsgate i stedet for Ringgata. 

Nedre Storhamar – lenger skoleveg

Elever som bor på nedre Storhamar får lenger skoleveg. De må i tillegg krysse Hakabekkvegen. Dette kan føre til at flere blir kjørt til skolen.

Generelle utfordringer

Mange utfordringer i Rollsløkka skolekrets i dag, særlig knyttet til Ringgata. Kryssing av hovedveger er generelt utfordrende og det er manglende tilrettelegging flere steder.

 

 Prioriterte tiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *)

Etablere hjertesone rundt skolene for å sikre god trafikksikkerhet, behovet blir større når skolekretsene utvides og en del elever får lenger skoleveg.

Hamar kommune
2Utbedre gamle Furnesveg

Furnesvegen er en mye brukt skoleveg i dag og ved en sammenslåing blir det større behov for å tilrettelegge for myke trafikanter.

Hamar kommune
3Utbedre gang- og sykkelveg

Stramme opp området langs Børstad p-plass for å unngå konflikter mellom biler og gående/syklende.

Hamar kommune
4Utbedre kryssingEtablere planfri kryssing av Furnesvegen.Innlandet fylkeskommune
5Tilrettelegging for myke trafikanter i Lars Jordes gateTrafikkreduserende tiltak og utbedre området rundt butikken Nye Grønt og Godt.Hamar kommune
6Utbedre kryssing Hakabekkvegen/Fredrik Monsens gateDet blir betydelig flere elever som må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen og det må etableres gode krysningspunkt Innlandet fylkeskommune
7Utbedre kryssing i overgangen Aluvegen/HakabekkvegenDet blir betydelig flere elever som må krysse Hakabekkvegen/Aluvegen og det må etableres gode krysningspunktInnlandet fylkeskommune
8Utbedre kryssing Nic Hellandsgate Etablere bedre kryssing av Nic Helland da store deler av Mæhlumsløkka flyttes til Solvang.Innlandet fylkeskommune

 

Alternativ 5: Beholde dagens skolestruktur i sentrum, rehabilitere bygg

Beskrivelse og vurdering er som for alternativ 1. 
 

Alternativ 6: Øst for E6: Legge ned Lovisenberg, elever fordeles til Ridabu

Beskrivelse: Legge ned Lovisenberg skole, elever fordeles til Ridabu.

Kart alternativ 6

Alternativet medfører at beboere i nærområdet til Lovisenberg skole, og særlig på Hjellum, vil få lenger skoleveg. Det vil fortsatt være gangavstand fra Hjellum til skolen på Ridabu, men flere vil sannsynligvis bli kjørt med bil. Lovisenberg er i dag en utstrakt skolekrets hvor en del allerede blir kjørt til skolen (bil/buss/taxi), dette vil sannsynligvis også være tilfellet om skolen flyttes til Ridabu.

Det vil være behov for å styrke koblingen fra Hjellum til Ridabu, både med tanke på trafikksikkerhet og opplevd trygghet for å redusere kjøring til skolen. Dette gjelder primært krysningspunkter i Hjellumvegen og sikre trafikk- og hastighetsdemping i Torstingbuvegen. Det er også flere konfliktpunkter i nærområdet til Ridabu skole. Dette gjelder særlig kryssing av Sælidvegen, noe konflikt med bilparkering, kryssing av Finsalvegen og til dels Kappvegen. Det mangler tilrettelegging i Kappvegen og på deler av Finsalvegen.

 

Hovedutfordringer alternativ 6

 
Hjellum – lengre skoleveg 

Elever som har hatt kort vei til Lovisenberg skole får en lengre skoleveg. Dette vil mest sannsynlig føre til økt kjøring til Ridabu skole.

Hjellumvegen

Behov for bedre kryssinger av Hjellumvegen

Økt kjøring til Ridabu

Ny større skolekrets medfører mer trafikk til Ridabu

Torstingbuvegen

Det blir økt konflikt i Torstingbuvegen. Vegen er en kommunal samleveg med en del lokaltrafikk som nå blir viktigere som skoleveg (kobling til Hjellum).

Generelle utfordringer

Kryssing av hovedveger, manglende tilrettelegging, konflikt med parkering

 

 Prioriterte tiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *)

Etablere hjertesone rundt skolene for å sikre god trafikksikkerhet. Behovet for tiltak blir større når skolekretsene utvides og en del elever får lenger skoleveg

Hamar kommune
2Hjellumvegen

Etablere gode kryssinger av Hjellumvegen.

Innlandet fylkeskommune
3Torstingbuvegen

Legge til rette for myke trafikanter i Torstingbuvegen (fartsreduserende tiltak)

Hamar kommune

 

Alternativ 7: Øst for E6. Legge ned Lovisenberg og Ridabu, som erstattes med ny skole på Ridabu, samt rehabilitere Ingeberg skole.

Beskrivelse: Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler, som erstattes med ny skole på tomt Gnr./Bnr. 10/378 på Ridabu, samt rehabilitere Ingeberg skole.

Kart alternativ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tanke på trafikksikkerhet medfører alternativet få endringer i forhold til alternativ 6 (Ridabu skole). Dagens underganger er imidlertid tilpasset skolen på Ridabu, og vil dermed ikke treffe like bra på ny skoletomt. Utover dette er utfordringene ganske like, men området på Vangli kommer tettere på ny skole og får kortere avstand. Det er behov for å løse konfliktpunkter langs Rv. 25.  

Det må etableres hjertesone slik at man sikrer god trafikksikkerhet ved skoleområdet. Beboere på Hjellum vil få lenger skoleveg, og må krysse flere veger. Stor skolekrets tilsier at det også blir mer kjøring til skolen. Det vil være behov for å styrke koblingen fra Hjellum til Ridabu. Dette gjelder primært Hjellumvegen (krysningspunkter) og Torstingbuvegen (trafikkdemping). Det er også flere konfliktpunkter i nærområdet til Ridabu skole. Dette gjelder særlig kryssing av Sælidvegen, konflikt med bilparkering, og kryssing av Finsalvegen og til dels Kappvegen. Det mangler gang- og sykkelveg i Kappvegen og på deler av Finsalvegen.

Vurdering: 4 – noe negativt
 

Hovedutfordringer alternativ 7

 
Hjellum – lengre skoleveg 

Elever som har hatt kort vei til Lovisenberg skole får en lengre skoleveg. Dette vil mest sannsynlig føre til økt kjøring til Ridabu skole.

Kryssing av Vangsvegen

Dagens kulverter under Vangsvegen ligger feil plassert for tidligere elever på Lovisenberg og deler av Prestgardsjordet.

Ny kobling til skoletomt

Det oppstår behov for ny kobling til ny skole og Prestegårdsjordet. (Enten ny trase eller utbedring av Hjellumvegen). 

Utfordrende krysningspunkter mellom Ridabu og Vangli

Behov for å utbedre krysningspunkter.

 

 Prioriterte tiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *)

Etablere hjertesone rundt skolene for å sikre god trafikksikkerhet. Behovet for tiltak blir større når skolekretsene utvides og en del elever får lenger skoleveg.

Hamar kommune
2Hjellumvegen

Etablere gode kryssinger av Hjellumvegen.

Innlandet fylkeskommune
3Torstingbuvegen

Legge til rette for myke trafikanter i Torstingbuvegen (fartsreduserende tiltak)

Hamar

 

Alternativ 8: Øst for E6. Legge ned Ridabu skole, etablere ny skole på Lovisenberg, rehabilitere Ingeberg.

Beskrivelse: Legge ned Ridabu skole, etablere ny skole på Lovisenberg, rehabilitere Ingeberg.

Kart alternativ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tettest befolkede området i kommunen ligger i dag rundt Ridabu skole, og mange her har i dag kort skoleveg. Alternativet innebærer at mange får lengre skoleveg, og må krysse flere større veger. Dette slår svært negativt ut for de fleste i skolekretsen, da skolen blir liggende utenfor det tettest befolkede området på Ridabu.

Dagens konfliktpunkter i Ridabu-området vil fortsatt være utfordrende, i tillegg til at det oppstår flere nye konfliktpunkter. Situasjonen vil være uendret for de som bor på Hjellum, og vil ha begrenset konsekvens for de som bor sør for Rv.25 mot øst og som i dag sogner til Ridabu skole. Det antas at alternativet vil generere mye økt kjøring til skolen, og beboere på Ridabu-vest vil ha krav på skoleskyss i 1. klasse (det blir ca. 3 km skoleveg, og 1.-klassinger har krav på skyss når skolevegen er over 2 km). 

Vurdering: 6 – svært negativt    

Hovedutfordringer alternativ 8

 
Ridabu – lengre skoleveg 

Vesentlig lenger skoleveg for et tettbefolket område ved Ridabu, og det kan forventes en økning i kjøring til skolen.

Krav om skoleskyss i 1. klasse

Ridabu vest ligger over 2 km fra Lovisenberg, og mange vil ha rett på skoleskyss i 1. klasse.

Vangsvegen

Dagens kulverter ligger feil for en stor andel av elevene. Det må etableres et godt planfritt krysningspunkt i krysset Vangsvegen/Sælidvegen

Hjellumvegen

Behov for å etablere flere gode krysningspunkt i Hjellumvegen.

Eksisterende utfordringer

Selv om Ridabu skole legges ned, vil skolebarn måtte forholde seg til mange av de samme konfliktpunktene som er aktuelle i dag.

 

 Prioriterte tiltakKommentarVegeier
1Etablere hjertesone *)

Etablere hjertesone rundt skolene for å sikre god trafikksikkerhet, behovet blir større når skolekretsene utvides og en del elever får lenger skoleveg.

Hamar kommune
2Kryssing Vangsvegen

Etablere planfritt krysningspunkt i krysset Vangsvegen/Sælidvegen

Statens vegvesen
3Kryssing Hjellumvegen

Etablere gode krysningspunkt i Hjellumvegen.

Innlandet fylkeskommune
4Krysningspunkt Sælidvegen

Utbedre krysningspunkter – fortsatt sentrale konfliktpunkt selv om Ridabu legges ned.

Innlandet fylkeskommune
5Økt tilrettelegging i Kappvegen/HjellumvegenVurdere å etablere gang- og sykkelveg i Kappvegen og videre i HjellumvegenInnlandet fylkeskommune, Statens vegvesen

 

Alternativ 9: Nullalternativ øst for E6. Beholde dagens skolestruktur

Beskrivelse:Beholde dagens skolestruktur, innebærer ingen endring med tanke på trafikksikkerhet.

Kart dagens skolekretser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativet innebærer ingen endring med tanke på trafikksikkerhet. Kartet viser dagens skolekretser: grønn markør viser skolene Ingeberg, Lunden, Ridabu og Lovisenberg.

Kart alternativ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolekretsene beholdes slik de er i dag, altså ingen endringer med tanke på trafikksikkerhet. Alle skolene har utfordringer særlig knyttet til kjøring til skolene og det er behov for å etablere «hjertesoner» rundt alle skoler for å bedre trafikksikkerheten. Lunden og Ingeberg skoler blir ikke påvirket av noen av alternativene for endring i skolestruktur, og konkrete konfliktpunkter ved disse skolene er derfor ikke beskrevet i notatet. Det utarbeides egen trafikksikkerhetsplan for Ingeberg relatert pågående planarbeid.  

Vurdering: 3 – ingen endring

 

Alternativ 10:  Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Ingen endring med tanke på trafikksikkerhet.

 

Alternativ 11: Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Ingen endring med tanke på trafikksikkerhet.

 

Alternativ 12 – Beholde dagens ungdomsskoler

Ingen endring med tanke på trafikksikkerhet.

 

*) Hjertesoner må gjennomføres i samarbeid med FAU ved den enkelte skole.