Rapporten nedenfor er en forenklet samfunnsøkonomisk analyse basert på kriteriene vedtatt i Formannskapet 14. oktober 2020. 

Rapporten beskriver alternativene for skolestruktur som ble besluttet av utvalget 20. januar 2021. Alternativene vurderes etter kriteriene økonomi, byggenes funksjonalitet som skole, kapasitet/demografi, klima/miljø og trafikksikkerhet.

Kommunedirektørens anbefaling vil bli lagt fram høsten 2021.

Rapport tematisk inndelt:

Introduksjon og sammendrag

Byggenes funksjonalitet som skole

Bygningsteknisk standard

Økonomi

Klima og miljø

Trafikksikkerhet

Demografi og kommuneutvikling

 

Mandat

Hamar kommune skal effektivisere skole- og barnehagestrukturen, og samtidig   opprettholde kvaliteten på tjenestene.

Strategien skal inneholde en handlingsdel som skisserer nødvendige grep for å nå målet på kort og lang sikt. Handlingsdelen skal beskrive hvilke av de eksisterende skolene/barnehagene som anbefales videreført i fremtidig struktur. Videre skal den anbefale eventuelle nybygg, rehabilitering av bygg og eventuelt omdisponering av bygg, samt ha en prioritert oversikt over tiltakene.

Følgende kriterier skal legges til grunn for valgene i strategien:

  1. Byggenes funksjonalitet som skole, respektive barnehage.
  2. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
  3. Demografi – ønsket kommuneutvikling

Videre skal følgende punkter vektlegges:

  1. Klima og miljø
  2. Økonomi
  3. Trafikksikkerhet

Utvalget skal ikke ta hensyn til dagens skolekretsgrenser i arbeidet med strategien. Utvalget bes om å vurdere eventuelle hastetiltak knyttet til investering i barnehage/skolebygg som innspill til handlings- og økonomiplanen 2021 innen oktober.

Strategien for skole- og barnehagestruktur skal oversendes til sluttbehandling i Formannskapet og Kommunestyret høsten 2021.

Følgende alternativer ligger i mandatet:

Null–alternativet
Beholde dagens struktur og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.

Skoler i sentrum
Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6
Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole

Ungdomsskoler
Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole