Det er som oftest nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsnettet som gir stengte veger over en lang periode. Men samtidig med at rør må byttes ut, foregår det gjerne også en oppgradering av selve gata, kryss, gang- og sykkelveger med mer. Flere aktører samarbeider på anleggene for å få et best mulig resultat. 

Alle arbeider som gir stengte veger, blir skiltet med omkjøringsmuligheter og alternativer for gående og syklende. Men det er ikke til å komme bort fra at for hver gang noe stenges, må man tilvenne seg et nytt trafikkmønsketer for en periode. Dette vet vi at kan oppleves slitsomt, og vi beklager ulempene underveis. 

MERK: Akutte problemer, for eksempel vannlekkasjer, skader på vegen, ulykker med mer, klarer vi ikke fange opp i denne oversikten her, men disse vil i de aller fleste tilfeller være av kort varighet.

LES leserinnlegg - Vi graver for innbyggernes beste!

Arbeidene med ulike vann- og avløpsanlegg (VA) - satt i tabell:

 Hvor/hvilke gater:   Hva skjer her:                 Periode stengt:                 Omkjøringsmuligheter:
Vognvegen- og Furubergvegen vestover mellom Vognvegen og Måsåbekkvegen.VA-ledninger er utskiftet. Gjenoppbygging av veger pågår. 
Kartlenke
Fram til fellesferien.
 
Aluvegen-Ringgata, Furubergvegen via Furuberget gård.
Furubergvegen øst for Vognvegen mellom Vognvegen og RinggataVA-ledninger er utskiftet. Gjenoppbygging av veger gjenstår.
Kartlenke
Stengt nå. Planlagt ferdigstilt i august-september.Aluvegen-Ringgata, Furubergvegen via Furuberget gård.
Ringgata mellom Aluvegen og FurubergvegenVA-ledninger er utskiftet. Vegen har vært midlertidig istandsatt  og åpen siden november 2020. Istandsetting av overflater inklusive asfaltering gjenstår. 

Nettside med kart

Ringgata vil måtte stenges en periode i sommer fra 2. august i forbindelse med noen av istandsettingsarbeidene. Det vil være tillatt å kjøre til eiendommene. Fra skolestart vil Ringgata være åpen for skolebusser, men kun i en kjøreretning.

Ferdig i slutten av september. 

 

Vognvegen og Furubergvegen vest for Vognvegen vil da være åpnet igjen.
Bondesvea – enkelte boliggater.VA-ledninger er utskiftet. Veger er midlertidig istandsatt  og åpne etter gravearbeidene. Istandsetting av overflater inklusive asfaltering gjenstår. 
Kartlenke
Behov for stenging av enkelte gater forbindelse med istandsettingsarbeidene. Alle arbeider ferdig i september. Nærliggende gater.
Furnesvegen og Arvesens vegVA-prosjekt, det gjenstår asfalteringBlir stengt i en kortere periode mens det legges asfalt i sommer.
Asfaltering av Furnesvegen, fylkesvei 224, vil skje i perioden 28. juni til 4. juli.
Skolegata og Grønnegata.
StorhamargataVA-prosjekt, oppgradering av Storhamargata
Nettside
Mars – oktober 2021Grønnegata

Kristin Lavransdatters veg, Røreks gate, Kneiken, Snorres gate.

I tillegg kan Vognvegen, Fredrik Monsens gate, og Kolltjernvegen bli stengt i korte perioder.

Graving og utskifting av ca 1100 m VA-ledninger.

Plantegning
Ca ett år fra begynnelsen av august 2021.De andre gatene i området. Det er bare stengt for gjennomkjøring akkurat der det graves.


Anlegg på kommunal veg/område:

Hvor/hvilke gater:Hva skjer herPeriode stengt:Omkjøringsmuligheter
Brygga Omforming av hele området. Etablering av sykkelfelt ifb. arbeidet i mjøskanten.              
Ikke stengt for varelevering, bobiler og nødvendig ferdsel der bilen er høyere enn 2,90 meter. Gjennomkjøring forbudt for vanlige personbiler.
Til høsten 2021.    Strandgata. Bruk enten Victoriaundergangen eller undergangen bak Basarene ift. den retningen du skal.

Furuberget, lysløypa          
 

Bytte 54 master og armaturer. Kabel graves ned i bakken slik at man blir kvitt luftstrekket. Uke 24 – 27   Berører kun Furuberget og p-plassen i Lyren. Vis hensyn når du passerer anleggsområdet.
Skogvegen - envegskjørt ved politihuset.

Bygging på Trekanttomta Skogvegen -Brugata - Vangsvegen

Nettartikkel

22.juni 2021 - juni 2023.

Brugata - Stangevegen


Byggemeldte, mindre arbeider på KOMMUNAL grunn:

Alle disse arbeidene er lagt inn i en egen kartløsning. Ved å klikke og gå inn i kartet, ser man at noe er merket med rødt og noe med gult. Der det er rødt, vil det innebære graving, der det er gult vil det foregå andre arbeider uten graving. Ved å klikke på lenken som kommer opp for hvert punkt, får man detaljer om de ulike arbeidene. Disse arbeidene vil i liten grad påvirke trafikken og foregå over en kortere periode. kartet oppdateres fortløpende.

Merk: VA-arbeider og arbeider på veger og steder som eies av fylket eller andre, IKKE er inne i dette kartet. Det er kun på kommunal grunn i Hamar.

Klikk på kartet for å gå inn i løsningen i sanntid. Det kan ta litt itd å laste opp.
 

Lenke til kart som viser meldte prsojekter i Hamar