I arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur i Hamar er et viktig premiss å effektivisere det strukturelle og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene. Altså; i framtida bruke mindre ressurser på bygningsmasse og infrastruktur og mer på innholdet i barnehage og skole.

Framtidig struktur for barnehagene er under utredning, og dette er alternativene som er vedtatt å utrede:

1)  Hvilke eksisterende barnehager det er mulig å utvide.

2)  Hvilke andre kommunale bygg som egner seg for barnehagedrift. Endringer i skolestruktur kan føre til fristillelse av slike bygg. Denne utredningen vil derfor ikke påbegynnes før fremtidig skolestruktur er valgt.

3) Nybygg. Det er allerede igangsatt et forprosjekt for bygging av en ny barnehage i sentrum. Utredningen av nybygg innlemmes i dette forprosjektet. Denne utredningen skal vise ulike alternativer for størrelse på barnehagen - 4, 6 eller 8 avdelinger.

Avhengig av resultatene i punkt 1 og 2 kan det bli aktuelt å utrede bygging av ny barnehage i Ridabu-/Hjellum-området på et senere tidspunkt.

Kriteriene som vurderes

a. Byggenes funksjonalitet som barnehage
b. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
c. Demografi – ønsket kommuneutvikling
d. Klima og miljø
e. Økonomi
f. Trafikksikkerhet 

Innbygermedvirkning

Det vil bli gjennomført medvirkningstiltak etter samme modell som for framtidig skolestruktur, med befaringer/barnehagebesøk og medvirkningsmøter.

Framdriftsplan

Utredningen for framtidig barnehagestruktur avhenger noe av ny skolestruktur, som vedtas på slutten av 2021. Det er derfor forventet at forslag til ny struktur for barnehage sendes på høring til våren og vedtas innen mai 2022.