Leve hele livet
Det er et mål at innbyggerne i Hamar skal ha god livskvalitet og mestre eget liv lengst mulig. I tillegg skal de være trygge på at de får de helse- og omsorgstjenestene de trenger når de har behov for det.

Leve hele livet er en nasjonal kvalitetsreform for eldre over 65 år. Bakgrunn for reformen er Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en nasjonal kvalitetsreform for eldre» som kom i 2018. https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre .

De fem innsatsområdene i reformen er:GettyImages

 • Et aldersvennlig samfunn
 • Aktivitet og fellesskap
 • Mat og måltider
 • Helsehjelp
 • Sammenheng i tjenestene.

Bakgrunnen for kvalitetsreformen er den demografiske utviklingen med aldrende befolkning, økende «forsørgerbyrde» og behov for å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene..Ansvaret for planlegging av egen alderdom og eldre som samfunnsressurs er en del av utgangspunktet. 

I Hamar er vi i likhet med de andre kommunene i landet i gang med å planlegge hvordan den fireårige reformen skal gjennomføres. Coronasituasjonen har gjort at arbeidet er noe forsinket. Vi er nå i fase 2. Se figur under.

Graf

Kommunestyret har vedtatt følgende følgende satsningsområder:

 • Boliger og boligsituasjon
 • Tilrettelegging av kommunikasjon og informasjon ut fra eldres behov, herunder fokus på de muligheter og hindringer økt digitalisering medfører. 
 • Medvirkning
 • Innføring av arbeidsmetoden og tankesettet personsentrert omsorg som en viktig basis for videre arbeid med innsatsområdene
 • Forebygging gjennom folkeopplysning og mere proaktive tjenester og tilbud
 • Å styrke Helse og omsorg sitt samarbeid med frivillighet som en del av kommunens helhetlige frivillighetspolitikk

Det arbeides nå med å lage en konkret handlingsplan for tiltak som skal iverksettes. 

Nyttige nettsider

Fagfilmer om Leve hele livet (Helsedirektoratet)

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn (KS)

Planlegge et godt liv (Senteret for et aldersvennlig Norge)

Kunnskapsbanken