Tre alternativer utredes for ny barnehagestruktur i Hamar. Et viktig premiss er å effektivisere det strukturelle og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene. Altså; i framtida bruke mindre ressurser på bygningsmasse og infrastruktur og mer på innholdet i barnehagene.

Alternativer som utredes

  1. Hvilke barnehager er det mulig å utvide?
  2. Hvilke andre kommunale bygg egner seg for barnehagedrift? Endringer i skolestruktur kan føre til fristillelse av bygg. Denne utredningen starter derfor når fremtidig skolestruktur er valgt.
  3. Nybygg. Et forprosjekt for bygging av ny barnehage i sentrum er i gang og innlemmes utredningen. Denne utredningen skal vise alternativene 4, 6 og 8 avdelinger.

Kriterier

a. Byggenes funksjonalitet som barnehage
b. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
c. Demografi – ønsket kommuneutvikling
d. Klima og miljø
e. Økonomi
f. Trafikksikkerhet 

 

Dagens situasjon

Målsetting

Tidligere vedtak

Analyse

Alternativer til utredning

Prosess og medvirkning

 

Mandat

Hamar kommune skal effektivisere skole- og barnehagestrukturen, og samtidig   opprettholde kvaliteten på tjenestene.

Strategien skal inneholde en handlingsdel som skisserer nødvendige grep for å nå målet på kort og lang sikt. Handlingsdelen skal beskrive hvilke av de eksisterende skolene/barnehagene som anbefales videreført i fremtidig struktur. Videre skal den anbefale eventuelle nybygg, rehabilitering av bygg og eventuelt omdisponering av bygg, samt ha en prioritert oversikt over tiltakene.

Følgende kriterier skal legges til grunn for valgene i strategien:

  1. Byggenes funksjonalitet som skole, respektive barnehage.
  2. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
  3. Demografi – ønsket kommuneutvikling

Videre skal følgende punkter vektlegges:

  1. Klima og miljø
  2. Økonomi
  3. Trafikksikkerhet

Utvalget skal ikke ta hensyn til dagens skolekretsgrenser i arbeidet med strategien. Utvalget bes om å vurdere eventuelle hastetiltak knyttet til investering i barnehage/skolebygg som innspill til handlings- og økonomiplanen 2021 innen oktober.

Strategien for skole- og barnehagestruktur skal oversendes til sluttbehandling i Formannskapet og Kommunestyret høsten 2021.