Sykehjemsavdelingene våre:

  
Avdeling A
Tlf. 62 56 36 41
Mobil: 910 02 815
Leder: Berit Johnsen
Avdeling B - Rehab/Korttid
Tlf: 62 56 36 43
Mobil: 948 08 741
Leder: Kristin M Lorentzen 
Berit JohnsenKristin Måntrøen Lorentzen
Avdeling C
Tlf. 62 56 36 22
Mob.99 31 19 12
Leder: Hilde Linløkken Haugen
 Avdeling D, Finsalhagen / Bemanningsenhet
Tlf. mob 907 95 244
Leder: Avdelingssykepleier Trine Pettersen
Hilde Linløkken HaugenTrine Pettersen
Rehabkoordinator og leder rehab. team:
Ann Kristin Joakimsen
Mobil: 95 77 44 85
 

Skal du kontakte oss på epost, bruk : finsalsenteret@hamar.kommune.no

Om avdelingene:
Distrikt Vang er organisert i 3 sykehjemsavdelinger. Plassene på avdelingene er funksjonsinndelt med demens, rehabilitering, korttids- og langtidsplasser.

  • Avdeling A: 25 sengeplasser, hvorav 24langtidsplasser og 1 avlastningsplass.
  • Avdeling B: 12 korttid, 8 rehab- og 4 korttidsplasser med fokus på rehab
  • Avdeling C: 17 langtidsplasser og 1 korttidsplass for mennesker med demenssykdom.

Korttidsopphold er et tilbud med varighet fra få døgn til noen uker. Målet med dette tilbudet er å gi bruker tid til å komme seg etter sykehusopphold eller etter sykdom, eller andre ulike årsaker.

Langtidsopphold er et tilbud til de som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme lengre. De kan få et permanent opphold på avdelingen. Ved endring av brukers behov kan det være aktuelt å skifte avdeling.

Rehabilitering - Døgnopphold er et tidsavgrenset opphold for personer som etter sykdom eller annen skade ønsker gjenvinne best mulig funksjonsevne. Det er viktig med en klar målsetting, og at du er aktivt deltagende sammen med et tverrfaglig personale (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere).

Avlastningsoppholder et tilbud om avlastning for pårørende med tunge pleietrengende brukere.