Rektor har ordet

Kjære alle foreldre og elever  

Det er en stor glede å ønske dere alle velkommen til skoleåret 2017-2018. Spesielt velkommen til alle elever og foreldre på 8.trinn og alle nye elever ved skolen.

Eners visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære, betyr at vi hver dag skal arbeide for å se alle elever, sørge for at de har et trygt og godt læringsmiljø og etterstrebe at hver og en får tatt ut sitt læringspotensiale.  

Gjennom Opplæringslovens § 9A, er skolen pliktig til å jobbe for at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 01.08.17, så har denne lovbestemmelsen fått en presisering som skal sikre nulltoleranse for mobbing og skolens aktivitetsplikt i forhold til elevenes læringsmiljø. Alle som jobber i skolen har ansvar for å overvåke elevenes læringsmiljø, varsle, undersøke, sette inn tiltak og følge opp, hvis de ser, opplever eller får melding om at elever ikke har det bra.  Gjennom tett samarbeid med dere foreldre, skal vi sørge for at alle elever får det trygge og gode læringsmiljøet de har krav på.

Alle elever får dette skoleåret utdelt hver sin iPad som de skal bruke i de årene de går på Ener.  IPaden skal være et verktøy i læringsarbeidet, og det er viktig at elevene tar godt vare på den og sørger for at den er ladet og klar til bruk hver skoledag. Skolen har også investert i nye tavleløsninger som etter hvert skal gi flere muligheter for variert og digitalisert undervisning. Det blir mye nytt for både elever og alle oss voksne som jobber på Ener, men vi skal lære og utvikle oss sammen, slik at dette på sikt bidrar til enda mer læring, motivasjon og mestring.

Kultur for læring- prosjektet fortsetter også dette skoleåret, men det skal ikke gjennomføres spørreundersøkelser som elever og foreldre må svare på. Vi hadde gode resultater på disse undersøkelsene i fjor, og vi har jobbet grundig med å analysere resultatene og satt fokus på de områdene som vi ønsker å forbedre i år. Dette året er det fokus på utvikling av vårt profesjonelle læringsfellesskap og skolens og lærernes læring.

Vi fortsetter satsingen på realfag og viderefører også valgfaget Programmering. Dette er nasjonale satsningsområder og gir skolen ny kunnskap og kompetanse om elevenes læring på disse områdene.

Jeg er stolt over å være rektor på en skole med så mange, fantastisk dyktige ansatte og flotte elever. Jeg setter stor pris på det gode samarbeidet med dere foreldre og ser frem til et nytt, spennende og lærerikt skoleår!

 

Ener 31.08.17

Hilsen

Aslaug Grimsmo, rektor