RÅDGIVERTJENESTEN

 

Rådgivere ved skolen er Heidi N. Zachariassen og Tore Nauste.

 

 

Tore Nauste arbeider hovedsakelig med:

 

  • Karriereveiledning: Veilede og informere ved valg av videre skolegang og yrke.

  • Faget "utdanningsvalg" på de ulike trinnene.

  • Koordinere overgangen til videregående skole; kontakt, utprøving, besøk og søknader.

  • Koordinerer for faget "arbeidslivsfag".

 

 

 

Heidi N. Zachariassen arbeider hovedsakelig med:

 

  • Å hjelpe enkeltelever med problemer av faglig eller personlig art.

  • Å være bindeledd mellom skolen og det eksterne hjelpeapparatet (skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk kontor, barnevernet, logoped og andre hjelpeinstanser.)

  • Å arbeide for å lette overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

  • Å bidra til at hver enkelt elev får et mest mulig tilpasset skoletilbud.

  • Å organisere undervisningstilbud for elever med spesielle behov.

 

 

 

Rådgiverne har et nært samarbeid, og vi oppfordrer elever og foreldre til å ta kontakt når det er behov for veiledning, støtte og hjelp.