ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR ENER UNGDOMSSKOLE.

Vedtatt i driftsutvalget 20. oktober 2015.

Reglementet har utgangspunkt i:

§2-9 Ordensreglement og liknande: Opplæringslova.

§9    Elevane sitt skolemiljø: Opplæringslova.

§3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd: Forskrift til opplæringslova.

Som elev ved Ener ungdomsskole har jeg rett til:

 1. å bli møtt med toleranse og respekt.
 2. å ha et skolemiljø der alle gjør sitt beste for å skape trivsel.
 3. å få hjelp og veiledning i faglige og personlige spørsmål.
 4. å få arbeidsro.
 5. å bevege meg trygt i skolens miljø.
 6. å ha sakene mine i fred.

 

Som elev ved Ener ungdomsskole har jeg plikt til:

Å bidra til at Ener ungdomsskole blir et godt sted å være og et godt sted å lære.

Det gjør jeg ved:

 1. å vise hensyn og respekt overfor medelever og alle som arbeider ved skolen.
 2. å vise respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell.
 3. å møte til rett tid, være forberedt og ha med det som trengs for å utføre skolearbeidet.
 4. å vise gode arbeidsvaner og god arbeidsinnsats.
 5. å respektere beskjeder fra skolens ansatte.
 6. å utføre pålagte ansvarsoppgaver.
 7. å følge reglementet på spesialrommene.
 8. å vise nettvett.

 

Det er ikke tillatt:

 1. å være i besittelse av våpen, det som kan oppfattes som våpen og farlige gjenstander.
 2. å bruke og oppbevare rusmidler.
 3. å røyke/snuse på skolens område.
 4. å gå utenfor skolens område.
 5. å forlate undervisningen uten samtykke.
 6. å fuske og forstyrre på prøver og eksamen.
 7. å spise og drikke i timen, unntatt vann.
 8. å kaste snøball/stein.
 9. å bruke skateboard, rulleskøyter og lignende.
 10. å nytte mobil, pc, videokamera, kamera og lydopptaker uten samtykke.  Slike ting skal heller ikke ligge synlig.
 11. å vise krenkende adferd ovenfor medelever og ansatte
 12. å utøve fysisk elle psykisk vold ovenfor medelever og ansatte

 

Konsekvenser

1. Konflikter søkes løst på lavest mulig nivå.

Ved vold, mobbing, krenkende atferd, hærverk, tyveri og rus skal ledelsen trekkes inn.

2. Dersom reglene brytes, kan det få følgende konsekvenser:

 • Tilsnakk/samtale med faglærer/kontaktlærer/ledelsen.
 • Kontakt med hjemmet (telefon/brev/møte).
 • Foreldrene henter eleven på skolen.
 • Tap av privilegier (turer, arrangement etc.).
 • Nedsatt ordens- og oppførselskarakter.
 • Bortvisning i inntil tre dager (jfr. §2-10 i opplæringslova) ved alvorlig regelbrudd eller at reglementet er brutt flere ganger.

Rektor fatter vedtaket eller den som fungerer i rektors fravær. Forhåndsvarsling til foresatte med opplysning om adgangen til å be om utsatt iverksettelse.

 • Bytte av basisgruppe.
 • Reparasjoner av og/eller erstatning for hærverk og skade (opptil 5.000 kr).
 • Straffbare forhold blir anmeldt. Politiets ungdomsgruppe og barnevern involveres.