Fravær, permisjon og forsikring

FRAVÆR:


Søknad om permisjon:

Foreldrene kan søke om velferdspermisjon for sine barn. Søknad om permisjon inntil tre dager gjøres via mobilskole. Ved lengre permisjonssøknader brukes et elektronisk søknadsskjema som ligger på it's learning, og nedenfor. Søknaden sendes i god tid før permisjonen. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samarbeid med lærer å utarbeide en læringsplan.

Søknadsskjema finner du på Visma Flyt Skole.

Fravær på vitnemål

Foreldre kan kreve at årsaken til sitt barns fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet (jfr. forskrift til §3-40 Vitnemål i grunnskolen). Det kan også kreves at fravær på inntil 10 dager totalt strykes fra vitnemålet. Fraværet som skal strykes må dokumenteres med legeerklæring eller innvilget velferdspermisjon.

Melding om fravær:

Kortere fravær meldes via mobilskole av elevens foresatte. Blir en elev borte mer enn tre dager, skal kontaktlærer underrettes. Send SMS til 03686, og start meldingen med ENER GRUPPENAVN MELDINGEN, f.eks. ENER(mellomrom) 8A1 (mellomrom) Per er syk i dag. Hilsen Lise

 

Fravær 1-3 dager:Foresatte sender melding til mobilskole om grunn til fraværet.
Fravær mer enn 3 dager:Den 4. dagen varsles skolen pr. telefon eller på annen måte.
Melding sendes til mobilskole på vanlig måte.

 

Kroniske lidelser:

Skolen er opptatt av elevens trygghet og sikkerhet. Spesielt i fag som heimkunnskap, kroppsøving og naturfag er det viktig at skolen får opplysninger om mulige kroniske lidelser som astma, allergi, epilepsi osv. Det er viktig å merke seg at skolen ikke automatisk får slike opplysninger fra helsevesenet.

 

KRONISKE LIDELSER.


Skolen er opptatt av elevenes trygghet og sikkerhet. Hvis en elev har kroniske lidelser som for eksempel astma, diabetes, allergier, epilepsi eller lignende, er det viktig at skolen får beskjed slik at vi kan ta hensyn til dette.

 

SYKKELPARKERING.


Syklene parkeres på egen parkeringsplass for sykler. NB! Sykkelen skal være låst! Skolen har ingen forsikring for sykler.

 

ELEVSKAP.


Skolen har elevskap til alle elevene. Elevene må selv ta ansvar for å kjøpe lås til skapet. NB! Skolen har ikke noe ansvar for verdisaker (mobiler, penger etc.) som bringes med til skolen.

 

FORSIKRING.


Fra forsikringsavtalen med KLP Skadeforsikring AS:

 

§3 Forsikring av skoleelever.

Forsikringen omfatter barn i kommunale grunnskoler, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem.

§4 Når og hvor forsikringen gjelder.

  1. Innenfor skolens områder og naturlige nærområder under ordinær skoletid.
  2. Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelser, ekskursjoner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse.
  3. På direkte vei til og fra skolen.
  4. Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.
  5. For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden.

§7.3 Spesielle begrensninger.

Forsikringen omfatter ikke ulykkesskader som skyldes bruk av rullebrett.

For flere detaljerte opplysninger om forsikringsvilkår: Hamar skolen.