Det er faste standarder for når vegene skal brøytes - og ved store snøfall er alt av mannskaper ute. Under finner du en oversikt over ansvarsfordeling og standarden det brøytes etter.

 

STATENS VEGVESEN

Riks- og fylkesveier
Alle snøfall over 2 cm brøytes. Vegene gjennombrøytes innen 3 timer. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. Høvling og annen rydding skjer i perioder med mindre trafikk som kveld og natt. Statens vegvesen har ansvaret for å brøyte riks- og fylkesveger..

Gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelveger langs riksveger skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00–23.00 settes snøbrøyting i gang når snødybden er 1 cm. GS-veger skal være ryddet i løpet av 3 timer. Leskur ryddes innen klokken 7 og mellom kl 12 og 16.

 

HAMAR KOMMUNE

Kommunale sentrumsgater og hovedveger
Alt snøfall over 6 cm skal brøytes. 

Gang- og sykkelveger (langs fylkesveier/kommunale hovedveger)
Snøfall skal brøytes ved 3 cm.

Boliggater
Snøfall over 10 cm skal brøytes. Men snøen blir vurdert i forhold til hvor tung eller lett den er. 

Fortau
Ifølge politivedtektene for Hamar kommune, er brøyting på fortauene gårdeiernes ansvar. Dette gjelder innenfor Hamar kommunes grenser før sammenslåing med Vang. Fortau i sentrum brøytes ved 3 cm snø. 

Parkeringsplasser

Kommunale p-plasser i sentrum brøytes ved 6 cm. 

Kommunale p-plasser utenfor sentrum brøytes ved 10 cm.


Dette kan du forvente av kommunen ved snøfall:

  • At vi brøyter etter nevnte regler
  • At snøranker ved fotgjengerfelt og kryss blir fjernet snarest mulig etter at hovedbrøytingen er ferdig

 

Som innbygger håper vi du har forståelse for:

  • Fremkommeligheten i boliggatene kan ved store snøfall være vanskelig om natten og tidlig om morgenen
  • Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne
  • Du ikke kan legge snø på offentlig veg eller fortau
  • At det normalt ikke strøs på rette, flate vegstrekninger
  • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som derved er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene
  • Parkering av bil, henger søppeldunker o.l i veger/gang og sykkelveger kan tidvis være til hinder for brøyting. I disse tilfeller blir ikke disse vegene brøytet/strødd før dette er flyttet

 

Hvilke veier er kommunale og hvilke er fylkesveier? 

Her finner du en oversikt.