Kommuneplankartet

Bestemmelser til kommuneplanen 

Retningslinjene er delt opp i 8 deler:

1. Forholdet til eldre planvedtak
2. Kommunens videre planlegging
3. Plankrav
4. Generelle retningslinjer
5. Fortetting og utvikling av byggeområdene
6. Landbruks- natur og friluftsområder (LNF)
7. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
8. Råstoffutvinning
Tilbake til Kommuneplanens forside