Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

3. Plankrav

3. Plankrav

Evt. krav om reguleringsplan skal framsettes av kommunen tidligst mulig i dialogen med tiltakshaver.

Reguleringsplikt hjemles i pbl. § 23. Dette skal i Hamar kommune forstås slik at reguleringsplan eller bebyggelsesplan kan kreves der det etter kommunens skjønn er snakk om større tiltak som sammen eller hver for seg

  • vil ha betydning for omgivelsene
  • berører mange interessenter
  • har betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk
  • er i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer
  • trenger nærmere dokumentasjon, vurdering og avklaring i henhold til estetiske retningslinjer

Det skal ikke kreves reguleringsplan eller bebyggelsesplan for mindre arbeider og endringer som

  • har liten betydning for omgivelsene
  • berører få interessenter
  • ikke har betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk
  • er i samsvar med kommunens vedtatte mål og prioriteringer
  • er i samsvar med estetiske retningslinjer for Hamar
Strandsoneplan

Tilbake til hovedside, Arealdel

Sist endret: 14.03.2006
|
|
|