3. Plankrav

Evt. krav om reguleringsplan skal framsettes av kommunen tidligst mulig i dialogen med tiltakshaver.

Reguleringsplikt hjemles i pbl. § 23. Dette skal i Hamar kommune forstås slik at reguleringsplan eller bebyggelsesplan kan kreves der det etter kommunens skjønn er snakk om større tiltak som sammen eller hver for seg

  • vil ha betydning for omgivelsene
  • berører mange interessenter
  • har betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk
  • er i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer
  • trenger nærmere dokumentasjon, vurdering og avklaring i henhold til estetiske retningslinjer

Det skal ikke kreves reguleringsplan eller bebyggelsesplan for mindre arbeider og endringer som

  • har liten betydning for omgivelsene
  • berører få interessenter
  • ikke har betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk
  • er i samsvar med kommunens vedtatte mål og prioriteringer
  • er i samsvar med estetiske retningslinjer for Hamar
Strandsoneplan

Tilbake til hovedside, Arealdel