4. Generelle retningslinjer

 

De generelle retningslinjene i fohold til arealplan er inndelt i 17 forskjellige underkapitler. Klikk på de forskjellige kapitlene for å lese mer:

4.1   Medvirkning
4.2   Tilrettelegging for boligbygging
4.3   Estetikk og identitet
4.4   Kunst og kultur
4.5   Kulturminner og kulturmiljøer
4.6   Naturpregede områder og grønnstruktur
4.7   Kirker og kirkegårder
4.8   Områder for barns aktiviteter
4.9   Utbyggingers effekt på trafikksystemet
4.10 Lokalisering av virksomhet - generelt
4.11 Lokalisering av handel og service
4.12 Rekkefølge av utbygging og utbyggingsavtaler
4.13 Universell utforming (Tilgjengelighet for alle)
4.14 Energi
4.15 Vann og avløp
4.16 Forurensning
4.17 Byggegrenser

Tilbake til hovedside, Arealdel