Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Områder under utvikling

Menyen til venstre viser til områder som er under planlegging/omforming i Hamar kommune akkurat nå.


Om gangen i plansaker:
Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres vesentlig, skal det lages reguleringsplan.  Skisse som viser gangen i reguleringssaker.

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, i samarbeid med de som går inn for en utvikling. Enhver som ønsker det kan fremme forslag til private reguleringsplaner (se detaljregulering). Kommunen kan fremme større reguleringsplaner (se områderegulering).

Kommunestyret må som planmyndighet ta stilling til om det vil gå inn for det fremmede forslaget. Planen legges da ut til offentlig ettersyn.

Grunneiere, rettighetshavere og innbyggere har da rett til å uttale seg, og kan komme med merknader.

Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn skal planen behandles på nytt i formannskapet sammen med merknader som har kommet inn, og til slutt behandles i kommunestyret for endelig vedtak.

Når reguleringsplan endelig er vedtatt er den juridisk bindende for alle parter og et rettskraftig hjemmelsgrunnlag for gjennomføring av den planlagte utbyggingen/endringen.

Sist endret: 14.03.2013
|
|
|