8. Råstoffutvinning

 

Ved nye masseuttak eller utvidelse av masseuttaksområder til større enn 1000m2, eller uttaksvolum større en 1000m3, eller der det er potensiale for konflikt rundt uttaket, skal det utarbeides reguleringsplan etter plan og bygningsloven §23 før tiltaket kan godkjennes. Det skal redegjøres for nødvendig etappevis utbygging og istandsetting av berørte områder. Ved hver etappe bør terrenget tilpasses etterbruken innen to år. Dette ivaretas gjennom driftsplaner i tillegg til reguleringsplan.
Der område for råstoffutvinning ligger inntil vassdrag, skal det i reguleringsplanen avsettes areal til bevaring av randvegetasjon, biologisk mangfold og eventuelle turstier i vassdraget. Der det er stier i et område som tas til råstoffutvinning, skal i reguleringsplanen sikres alternativ turtrasé som opparbeides ved gjennomføringen.

Retningslinje for vurdering av dispensasjonssøknader:
Dersom masseuttak skal drives over kortere perioder på 2-4 år og terrenget etter uttaket gjenfylles med nye masser slik at opprinnelig terrengform gjenskapes, og tiltaket for øvrig ikke fører til konflikt med omgivelsene, kan uttaksområde på opptil 5000 m2 tillates.  

Naturens råstoff!

Tilbake til hovedside, Arealdel