ELEVRÅD OG ELEVRÅDSARBEID

Elevrådet ved Ajer består av to representanter fra hver gruppe. Dette skal være en jente og en gutt. Totalt vil elevrådet bestå av 12 elever. Det skal velges en vararepresentant for hvert elevrådsmedlem.  Elevrådet har en leder fra 10. trinn valgt av elevrådsrepresentantene. I tillegg skal det også velges to nestledere fra 9. trinn og en sekretær. Elevrådet har en kontaktlærer fra skolens ledelse for å sikre størst mulig elevinnflytelse. Dette vil forenkle arbeidet med å få satt i gang tiltak som kommer alle elevene til gode.

Leder og de to nestlederne møter i skolens driftsutvalg og skolemiljøutvalg. Dette er skolens rådgivende organ og består av tre foreldre, tre ansatte, en representant fra kommunestyret og  tre elever  . Elevene har stemmerett i alle saker. Rektor er driftsutvalgets sekretær og forbereder sakene. Elevene som sitter i driftsutvalget må møte på driftsutvalgets møter (ca. 8 møter i året).

Skolens ønsker å ha et aktivt elevråd som jobber for elevinnflytelse på flest mulig områder i skolen. Et aktivt elevråd krever aktive elever og lærere som støtter aktivt opp om tillitselevens oppgaver i elevgruppa. Derfor legger vi stor vekt på, at de som blir valgt som elevrådsrepresentanter, har et ønske om å bidra til økt elevinnflytelse på skolen gjennom demokratiske prosesser.

Skolen skal også velge tre elever til Ungdomsrådet i Hamar kommune.               

Gruppe

Representanter

vara

8.1

 

 

8.2

 

 

9.1

 

 

9.2

 

 

 

10.1

 

 

10.2

 

 

 

 – vara for leder

 

(nestleder)

(nestleder)

  

Leder og nestledere møter som faste elevrepresentanter i driftsutvalget