PowerPoint fremvisning i internkontroll fra møtet 5. april.

For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkohollovens § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven, jf. alkoholforskriften § 8-1.

Denne nye bestemmelsen om internkontroll (IK) gjelder fra 01.01.2006.

Dokumentasjonen må til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten.

Intern styring og egen kontroll av den daglige virksomheten
Internkontroll handler om salgs- og skjenkestedets interne styring og egen kontroll av den daglige virksomheten. Internkontrollarbeidet må være knyttet tett til de daglige gjøremål, og det er derfor viktig at de ansatte får være med på utviklingen av et IK-system.

 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.

 Formål
Internkontrollen skal bidra til å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige former og på en forsvarlig måte. Formålet med et internkontrollsystem er ikke å pålegge bevillingshaver nye plikter, men å sikre at de krav som allerede påhviler bevillingshaver overholdes.