Rollsløkken skole

 

 

BRUK AV MOBILTELEFON

Mobiltelefonen skal være avslåtti skoletiden dersom ikke annet er avtalt med kontaktlærer.
Dersom mobiltelefonen tas med til skolen, må eleven selv ta ansvar for telefonen.


Se også ordensreglement.

 

 

BRUK AV SYKKEL/SPARK TIL OG FRA SKOLEN:
etter vedtak i foreldrerådets arbeidsutvalg høsten 1989 er det bestemt at elevene fra og med 5.klasse kan benytte sykkel til og fra skolen, uavhengig av skoleveiens lengde. Videre heter det i vedtaket: “vi vil at foreldrene skriftlig godkjenner sykling til og fra skolen, og at det er foreldrenes ansvar at sykkelen og barnet er forskriftsmessig utstyrt”.

Elevene må så skriftlig godta følgende vilkår for sykkelbruk:
-trafikkreglene skal følges
-sykkelen skal alltid være i lovmessig stand
-sykkelen trilles inn og ut skoleporten og over skolegården
-sykkelen parkeres ved sykkelparkeringen på øvre skolegård
-skolen har ikke noe Ansvar for skade og tyveri
-det skal brukes hjelm

Elevene kan benytte spark/sparkesykkel til skolen.
De må ha foreldrenes tillatelse.
Elevene på 4.trinn tar sykkelprøven i vårhalvåret.

 

BRUK AV RULLEBRETT OG SKØYTER

I samarbeidsutvalget er det vedtatt at elevene på 5. - 7.trinn kan bruke rullebrett på et avgrenset område på skolen. Dette er etter regler utarbeidet av elevrådet og skatere.

Samarbeidsutvalget bestemte at disse reglene skal ligge til grunn:

 • det må brukes sikkerhetsutstyr
 • det er forbudt på skoleveien
 • elevene skriver under på at de følger reglene
 • foreldrene gir skriftlig tillatelse

 

FOTOGRAFERING - OG ELLER FILMING AV ELEVER I SKOLETIDEN.Rollsløkken skole

Skal barn fotograferes eller filmes i skoletida, og dette skal brukes i noen offentlig sammenheng, skal foresatte godkjenne dette spesielt. Samtykkeskjema ligger i VISMA FLYT SKOLE

 

GJENGLEMT TØY/KLOKKER/ VERDISAKER OL

 •  Elevene har selv ansvaret for egne eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.
   
 •  Det vil lette arbeidet med å finne fram til eierne av gjenglemt tøy dersom det er påført elevens navn.
   
 •  Gjenglemt tøy blir plassert i kjelleren, utenfor sløyd/keramikkrom.
   
 • Klokker, nøkler o.l. blir levert på kontoret.

Uavhentet tøy vil etter en tid bli vasket og levert til hjelpeorganisasjoner.

 

SKADER OG ELEVFORSIKRINGER

Elevene er forsikret gjennom KLP. Forsikringen gjelder ulykke/skade som rammer elevene mens de under skolens ledelse deltar i undervisning, ekskursjoner, reiser og lignende. KLP svarer også for ulykker/skader som rammer elevene i friminutt og på direkte vei til og fra skolen.

Eventuelle utgifter til lege/sykehus i forbindelse med skade i skoletiden refunderes av NAV etter at skolen har sendt skademelding.

Forsikringen gjelder ikke ved bruk av rullebrett når det ikke er brukt sikkerhetsutstyr (hjelm, albue-, håndledd- og knebeskytter).