Elevrådet skal fremme fellesinteressene barna har som elever ved skolen, og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt skolemiljø.  Før elevrådet tar stilling i en sak, bør klasserådene til vanlig få anledning til å uttale seg.

Elevrådssaker bør være forberedt av elevrådet før de blir lagt fram for klasserådene.
Til hjelp for elevrådet utnevner rektor en lærer.  Elevrådet kan ikke binde seg økonomisk uten  at rektor og/eller driftsstyret har godkjent det.

Elevrådet møtes en gang pr. mnd.