Alle elever i Hamars ungdomsskoler skal møte utfordringer og mestringsopplevelser enten på skolen eller på alternative læringsarenaer. Dyktige lærere og funksjonelle skolebygg legger forholdene til rette for gode arbeids- og læringsmiljø.

LÆRING
Bilde fra Ener ungdomsskole.Visjon for Hamarskolen er: Kunnskap gir styrke.

De tre ungdomsskolene har et høyt fokus på læring. Vårt mål er å utvikle beste praksis, for å sikre elevene optimale læringsmuligheter. Det gjør vi gjennom felles arbeid og erfaringsdeling både i ledernettverk og fagnettverk, organisering av skoledagen, bruk av lærernes kompetanse og god utnyttelse av våre ressurser.

Læringsmiljøene er preget av trygghet og høy trivsel.

VURDERING
Nyere forskning viser at egenvurdering og gode tilbakemeldinger fra lærere, er blant de mest effektive tiltakene for å øke elevenes læringsutbytte. Derfor legger vi mye vekt på å utvikle vurderingsarbeidet i Hamarskolen. Forskning viser også at foresattes holdning og engasjement har vesentlig betydning for elevens prestasjoner og trivsel i skolen.

Elevene ved ungdomsskolene i Hamar skal: Elever i arbeid ved pc-ene.

  • forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • få tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • få råd om hvordan de kan forbedre seg
  • involveres i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Det vil si at tydelige mål og kjennetegn på måloppnåelse, tilbakemeldinger som motiverer og fremmer læring og elevmedvirkning i vurderingsarbeidet er noe vi prioriterer i Hamarskolen. Det er skolenes oppgave å gi de foresatte informasjon om skolens mål og planer, slik at de kan være reelle medaktører.

OVERGANGER
Ungdomsskolen ligger ”midt i” det 13-årige skoleløpet. I Hamar legger vi stor vekt på å ivareta overgangene, herunder god informasjon til elever og foresatte. Ungdomsskolene legger vekt på nært samarbeid med PP-tjenesten i disse viktige overgangene.

Fra barneskole til ungdomsskole
Det er tett og god dialog mellom avgivende barneskoler og mottakende ungdomsskole, både i forhold til gjensidige faglige krav og forventninger og i forhold til sammensetning av klasser.

Fra ungdomsskole til videregående skole
Ungdomsskolene har fokus på god karriereveiledning, og rådgiverne samarbeider om felles løsninger. Elevene får grundig informasjon om valg til videregående studieretninger, og det er god dialog med mottakerskolene.
 

I kartet ser du de tre ungdomsskolene i Hamar