Sykehjemsavdelingene:


Distrikt Vest gir tilbud til de som av ulike årsaker har behov for tettere oppfølging i en kortere eller lengre periode:

  • Korttidsopphold er et tilbud med varighet fra få døgn til noen uker. Målet med dette tilbudet er å gi bruker tid til å komme seg etter sykehusopphold eller etter sykdom, eller andre ulike årsaker.
  • Langtidsopphold er et tilbud til de som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme lengre. De kan få et permanent opphold på avdelingen. Ved endring av brukers behov, kan det være aktuelt å skifte avdeling. 
  • Avlastningsopphold er ett tilbud om avlastning for pårørende med tunge pleietrengende brukere.
  • Lindrende enhet er en avdeling for alvorlig syke.
  • Øyeblikkelig-hjelp-plasser

I  avdelingene vil man møte et tverrfaglig team som vil yte sitt beste for at brukerne skal få en god og meningsfull hverdag. Vi ønsker å ha en god dialog med pårørende, og brukerne kan når som helt ta i mot besøk. Tilsynslege kommer til faste tider i uken. Fastlegen har imidlertid hovedansvaret for brukere på korttidsplass.

På avdelingene arbeider det sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.