Hjemmebaserte tjenester


På Prestrudsenteret har hjemmebaserte tjenester distrikt Vest kontorer. De er oppdelt i 3 soner og i hver sone er det  2 arbeidslag som er bemannet med med fagpersoner.

Prestrudsenteret har 35 trygdeleiligheter, og ved behov tildeles hjemmesykepleie som om en skulle bo ellers i distriktet.

Kløverenga er omsorgsbolig med heldøgns-bemanning. 

Det er 6 boliger for funksjonshemmede i distrikt vest.

Ved behov for tjenester, vil  brukeren motta et hjemmebesøk fra hjemmebaserte tjenester som tar en faglig vurdering av hjelpebehovet og tiltak settes i gang etter avtale. Tjenestene kan omfatte hjemmesykepleie som har døgndrift, hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, personlig assistent og omsorgslønn.

Søknadsskjema