Prestrudsentret og Kløverengas venner

VEDTEKTER FOR ”Prestrudseneter og Kløverengas” venner.
Vedtatt i ekstraordinært årsmøte  21. april 2004

 1. Foreningens navn er ”PRESTRUDSENTRET OG KLØVERENGAS VENNER.”
 2. Formålet med venneforeningen er å drive velferdsarbeid for beboerne på Prestrudsenteret og Kløverenga og øvrige beboere i distrikt Vest.
  I tett samarbeide med ledelsen og de ansatte skal venneforeningen støtte tiltak og bidra til å skape velvære og trivsel for beboerne, og til å skape kontakt mellom beboerne, ansatte og pårørende.
 3. Prestrudsentret og Kløverengas venner ledes av et styre på 7 personer. De velges blant medlemmer eller andre som har interesse for foreningen. Det bør være en i styret som representerer de veldedige foreninger i distriktet, en som representerer beboerene, og en som representerer de ansatte.

  Styret skal ha 5 varamedlemmer.
  Leder velges for ett år ad gangen.
  Nestleder, styremedlemer og varamedlemmer velges for 2 år ad gangen.
  Foreningen fører møteprotokoll for virksomheten.
  Distriktets merkantile leder er foreningens kasserer og fører foreningens regnskap uten at han er medlem av styret.
 4. Til vedtektsendringen trengs 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.
  Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 3 styrerepresentanter ønsker det.
 5. Det avholdes årsmøte innen 30. mars påfølgende år. Saker til behandling på årsmøtet sendes styret v/ formann 14 dager før årsmøtet skal avholdes.
  Innkalling kunngjøres senest 2 uker før årsmøtet. Styret fremmer forslag til kontigent.

  På årsmøtet skal følgende saker behandles:
  1. Styrets beretning
  2. Regnskap
  3. Fastsettelse av kontigent.
  4. Innkomne forslag.
  5. Valg.
      Leder
      Nestleder
      Styremedlemmer
      Vararepresentanter
      2 revisor med 1 varamedlem
      valgkomite.
 6. Referat fra årsmøtet og andre saker som er av interesse kunngjøres ved oppslag på Prestrudsentret og Kløverenga