Omsorgsboligene på Klukstuen består av 30 leiligheter for personer med demens eller annen kognitiv svikt.

Leilighetene for demente er et lavterskeltilbud for personer med kognitiv svikt med behov for trygghet og tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål. De består av Hus H, Hus I og Hus J med 8 leiligheter på hvert ”hus”. På disse tre husene er det fellesareale hvor alle måltider serveres og hvor det sosiale blir vektlagt.

Hus G har 6 større omsorgsleiligheter med tilbud til mennesker med behov for tilrettelagt botilbud.

Omsorgsenheten har heldøgns bemanning og er drevet rundt prinsippene om hjemmebaserte tjenester med husleiekontrakt og vedtak på hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Kontaktperson:
Britt Røstbakken, avdelingssykepleier