Omsorgsleilighetsenheten på Klukstuen består av 24 leiligheter for demente og 6 leiligheter for annen psykiatri.

Leilighetene for demente er et lavterskeltilbud for personer med kognitiv svikt med behov for trygghet og tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål. De består av Hus H, Hus I og Hus J med 8 leiligheter på hvert ”hus”. På disse tre husene er det fellesareale hvor alle måltider serveres og hvor det sosiale blir vektlagt.

Hus G har 6 omsorgsleiligheter uten fellesareale med tilbud til yngre mennesker med behov for tilrettelagt botilbud.

Omsorgsenheten har heldøgns bemanning og er drevet rundt prinsippene om hjemmebaserte tjenester med husleiekontrakt og vedtak på hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Kontaktperson:
Britt Røstbakken, avdelingssykepleier