Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Ergoterapi

Målgruppe: Ergoterapi er et tilbud til mennesker som om av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, barnehage/skole, arbeid og fritid.

Henvendelse: En kan henvende seg direkte til ergoterapeut ved behov eller via generelt henvisningsskjema eller henvisningsskjema for barn og unge. Henvisningsskjemaet kan også fås ved å henvende seg til pleie og omsorgs-distriktene eller servicekontoret på Rådhuset.

Saksbehandlingstid:Fortløpende i henhold til vedtatt prioriteringsliste.Tjenesten er gratis.

Tjenesten omfatter:Kartlegging og trening i daglige gjøremål, funksjonsvurdering og -trening, tilpassing og tilrettelegging av aktiviteter, kompenserende tiltak (f.eks. formidling av tekniske hjelpemidler),planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelsene, samarbeid med andre faggrupper for å tilrettelegge helhetlige habilitering -og rehabiliteringstilbud og veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning.

 

Arbeidsfordeling ergoterapi
Ergoterapitjenesten prioriterer henvendelser i fellesskap og fordeler oppgavene seg i mellom.
Saker barn og unge: Mari Fjeldsveen 62 56 39 14 el 948 77 068
  Anette Pedersen Schmitz 62 56 39 16 el 948 77 271
Saker voksne: Randi Rabstad 62 56 39 48 el 948 76 011
  Rita Nerland 62 56 39 15 el 948 76 919
  Kersti Mellesmo 62 56 39 46 el 948 77 782
Kommunal rehabilitering/
hjemmeteam:
Nina R. Haugom 993 85 869
  Gun Frogner 62 56 36 30 el 907 35 983
  Karen Wenche Flugstad 62 56 36 31 el. 905 97 511
Hørselskontakter: 

Randi Rabstad og

Inger F. Robsahm

948 76 011 og 991 02 044
Synskontakter:   Rita Nerland 
 
948 76 619

Ergoterapeuter: Karin Trampe-Kindt, Randi Rabstad, Kersti Mellesmo, Ida B. Udengen, Mari Fjeldsveen og Rita Nerland.

Om ergoterapi: Alt mennesket gjør er aktivitet. Aktiviteter varierer gjennom livet og fra person til person. Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, påvirker og påvirkes av våre omgivelser. Det er en nær sammenheng mellom aktivitet, deltakelse og helse. Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring eller mangel på aktivitet kan gi helseproblemer. Det er denne sammenhengen som er utgangpunktet for all ergoterapi.

Lenker:

Sist endret: 22.11.2016
|
|
|