Målgruppe: Ergoterapi er et tilbud til mennesker som om av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, barnehage/skole, arbeid og fritid.

Henvendelse: En kan henvende seg direkte til ergoterapeut ved behov eller via generelt generelt henvisningsskjema eller henvisningsskjema for barn og unge. Henvisningsskjemaene kan også fås ved å henvende seg til helse- og omsorgssentrene eller servicekontoret i rådhuset.

Saksbehandlingstid: Fortløpende i henhold til vedtatt prioriteringsliste. Tjenesten er gratis.

Tjenesten omfatter: Kartlegging og trening i daglige gjøremål, funksjonsvurdering og -trening, tilpassing og tilrettelegging av aktiviteter, kompenserende tiltak (f.eks. formidling av tekniske hjelpemidler),planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelsene, samarbeid med andre faggrupper for å tilrettelegge helhetlige habilitering- og rehabiliteringstilbud og veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning.
 
Arbeidsfordeling ergoterapi
Ergoterapitjenesten prioriterer henvendelser i fellesskap og fordeler oppgavene seg i mellom.
Saker barn og unge:Mari Fjeldsven948 77 068
 Anette Pedersen Schmitz948 77 271
Saker voksne:Randi Rabstad948 76 011
 Rita Nerland948 76 919 
 Sara Wang (vikar)948 43 143
Kommunal rehabilitering/
hjemmeteam:
Marte Blakstad Haave 993 85 869
 Gun Frogner907 35 983
 Karen Wenche Flugstad905 97 511
Rehabilitering døgnTina Brustuen Uri404 31 413
Hørselskontakter: 

Randi Rabstad 

Inger F. Robsahm

948 76 011

991 02 044

 

Om ergoterapi: Alt mennesket gjør er aktivitet. Aktiviteter varierer gjennom livet og fra person til person. Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, påvirker og påvirkes av våre omgivelser. Det er en nær sammenheng mellom aktivitet, deltakelse og helse. Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring eller mangel på aktivitet kan gi helseproblemer. Det er denne sammenhengen som er utgangpunktet for all ergoterapi.

Lenker: