Mål: Vi skal forebygge og bekjempe all mobbing og krenkende atferd gjennom tydelig ledelse, ansvarlige ansatte og elever.

Skoleledelsen og lærerne har ansvaret for å avdekke, motvirke og stoppe all mobbing og krenkende atferd.

1.1 Opplæringslova § 9a-1 Generelle krav

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

1.2 Mobbing kjennetegnes av 3 kriterier:

 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinna atferd som
 2. gjentar seg og varer over en viss tid
 3. i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet.

”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.”

”Med krenkende atferd forstår vi ord eller handlinger som mobbing, utestenging, diskriminering, vold, overgrep eller rasisme. Mens mobbing foregår over tid, kan annen krenkende atferd være enkelthendelser.”

1.3 Presisering:

 • MOBBING – se over
 • UTESTENGING – noen blir så godt som alltid holdt utenfor en gruppe/klasse
 • DISKRIMINERING – trakassering eller dårlig behandling, f. eks. grunnet kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller klasse
 • VOLD – bruk av fysisk makt for å skade andre
 • OVERGREP – fysisk og/eller psykisk utnyttelse av ungdoms seksuelle integritet
 • RASISME – forskjellsbehandling eller plaging, f. eks. grunnet annen hudfarge eller annet språk
 • NETTMOBBING – trakassering, diskriminering og mobbing via digitale medier

Mål: Alle elever skal oppleve et godt og trygt læringsmiljø preget av klare grenser og trivsel hvor elevene er snille og bryr seg om hverandre

2.1

 • God kommunikasjon mellom alle parter

 • Vårt miljø skal preges av gjensidig tillit, respekt og samarbeid mellom skolen, elever og foresatte

2.2 Tiltak.

 • Mobbing og krenkende atferd er eget tema når rektor og assisterende rektor er på besøk på barneskolene i januar / februar.
 • Mobbing og krenkende atferd er også tema på første møtet skolen har med elever og foresatte til elever som skal begynne i 8. klasse.
 • Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd gjennomgås i alle klasser hver høst.
 • Kontaktlærer tar jevnlig opp dette temaet.
 • Lærere og assistenter som inspiserer eller andre som har kontakt med elever i ulike sammenhenger må alltid være observante i forhold til mobbing og krenkende atferd.
 • Elevene arbeider med dette temaet i klassene og elevråd. Det er elevene som best kjenner forholdene, og som vet hvilke problemer elever og elevgrupper sliter med.
 • Elevrådet følger opp temaet på sine møter.
 • Våre aktiviteter og turer brukes for å utvikle elevenes sosiale kompetanse, trivsel og tilhørighet, samt styrke samholdet i klassen og på skolen.

 

Kapittel 3 Avdekking

Mål: Alle ansatte eller elever som ser eller får kunnskap/ mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, skal gripe inn umiddelbart der det er mulig.

3.1 Årlig elevundersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen.

            - Gjennomføres hver høst.

 

3.2 Handlingsplikt for alle ansatte etter § 9a-3 ledd:

- Den ansatte undersøker saken.

- Den ansatte varsler skolens ledelse.

- Den ansatte griper selv inn dersom det er nødvendig og mulig.

- Skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken.

- Skoleledelsen informerer foreldrene.

 

3.3 Kommunikasjon lærer – elev - foresatte

 • Alle elever må ta ansvar for seg selv og sine medelever.
 • Alle skal behandle hverandre med respekt.
 • Alle forplikter å si ifra til tillitsvalgte elever eller voksne; foreldre, lærere, helsesøster eller ledelsen.
 • Ingen skal stenges ute.
 • Forsvarer de som blir mobbet. Be mobberen stoppe!
 • Skolens ansatte må være observante og øyeblikkelig gripe inn i aktuelle situasjoner.
 • Foreldre skal informeres og eventuelt trekkes inn i tiltaksarbeidet.
 • Ved tilfeller av mobbing skal skolens ledelse orienteres/kobles inn.
 • Notat med beskrivelse av hendelse, oppfølging og konsekvenser føres i elevmappen.

 

Kapittel 4 Problemløsning

Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing og krenkende atferd.
 

4.1 Ansvarskjede

Prinsippet er at problemer løses på lavest mulig nivå, men at lærere vet når saker skal meldes videre og vet hvem de skal henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres nivå. Det vil altså være en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en går lenger opp i trappen om nødvendig.

4.2 Skolens prosedyre når mobbing eller krenkende atferd er meldt eller avdekket

 • Snakke med den / de som blir mobbet eller krenket og få dem til å fortelle hva som faktisk foregår.
 • Snakke med elever som har vært vitne til mobbingen eller krenkingen for å få en mest mulig nøytral redegjørelse av hva som har skjedd.
 • Snakke deretter med mobberen eller mobberne enkeltvis og konfrontere dem med de faktiske forhold. Skolen forlanger at mobbingen/den krenkende atferden opphører øyeblikkelig og forklarer konsekvensene.
 • Alle parter skal ivaretas.

 

Kapittel 5 Konsekvenser

Mål:           Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkende atferd foregår kontinuerlig.

 

5.1 Aktuelle konsekvenser:

 • Forsoningsmøte
 • Mobberen ringer hjem og sier hva han/hun har gjort
 • Skolens ansatte gir/henter informasjon av foresatte
 • Brev med kvitteringsdel sendes hjem
 • Arrangere et møte med foresatte til begge parter hvis det er hensiktsmessig.
 • Bortvisning.
 • Nedsatt oppførselskarakter.
 • Grov vold blir anmeldt til politiet.
 • Grunnskolesjefen informeres.
 • Dersom saken ikke lar seg løse internt på skolen, vil skolen samarbeide med andre instanser.
 • Mobberen kan i spesielle tilfeller måtte bytte skole

 

5.2 Samarbeid med andre instanser

Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er:

 • PP-tjenesten (HIPPT)
 • Barn & familie i Hamar kommune (barnevern, ungdomskontakten, forebyggende team)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling av Sykehus Innlandet (BUP)
 • Politiets ungdomsavdeling

Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen:

 • Sosialpedagogisk rådgiver melder saken til TUT (tverrfaglig ungdomsteam).

  5.3 Klagerett.

Opplæringsloven § 9a-3: Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter foresegnene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.