SLT-arbeidet har tre nivåer; styringsnivå (overordnet styring, gir retning for arbeidet), arbeidsutvalg (koordinerende nivå, målene skal brytes ned i praktisk handling) og utføringsnivå (direkte kriminalitetsforebyggende arbeid, ansatte som arbeider direkte med de unge).

Styringsnivå
Overordnet organ er Politirådet. De vedtar planer/gir retning for arbeidet, blir informert om SLT-arbeidet i kommunen og er en arena for generell drøfting av kriminalitetsforebyggende arbeid.

Politirådet består av:

  • ordfører, Einar Busterud
  • fungerende rådmann Terje Halvorsen
  • politistasjonssjef, Bjørn Lier 
  • Konstituert SLT-koordinator og sekretær, Alexander Baklie

Koordinerende nivå
Koordinerende arbeidsgruppe har møter hver 2. måned. Koordinerende arbeidegruppe er "eier" av SLT-arbeidet i kommunen. De utarbeider planer og sikrer framdrift i forhold til planene, de bryter planene ned i bestillinger av handlinger/tiltak/arbeid hos det utførende nivået, og de evaluerer SLT-arbeidet. Koordinerende arbeidsgruppe drøfter dessuten ressurssituasjonen for SLT-arbeidet, og bidrar med ressurser (tid/penger) for de tiltakene som krever dette.

I koordinerende arbeidsgruppe sitter:

  • Anne Olen Aasen, stab
  • Dordy Wilson, kommunalsjef opplæring- og oppvekst
  • Terje Halvorsen, fung. rådmann
  • Roy Skaug, NAV
  • Anita Karlsen, barnehage
  • Alexander Baklie, SLT-koordinator

Utførende nivå
Hamar kommune har etablert "aldersteam" som har til hensikt å sikre en tverrfaglig og samordnet innsats i det forebyggende arbeidet. Disse tverrfaglige teamene er SLTs utførende nivå. Lenke til utførende nivå.

Tilbake til hovedsiden