Hamar kommune har etablert "aldersteam" som har til hensikt å sikre en tverrfaglig og samordnet innsats i det forebyggende arbeidet. De tverrfaglige teamene består av fagpersoner fra barnevernet, helsestasjonen, PPT, BIK BUP og politiet, og de har møter 3 timer hver 2. uke. Andre faginstanser, herunder skole og barnehage, inviteres inn i og kan melde opp saker der dette er hensiktsmessig eller nødvendig.

Skriv ut vår brosjyre - Tverrfaglig team  

De tverrfaglige gruppene har fokus på atferd, psykisk helse, rus og kriminalitet. Teamene skal jobbe med selektivt forebyggende tiltak opp mot foreldre og barn/unge med formål å identifisere risikofaktorer og ressurser, og hindre at identifiserte problemer utvikler seg videre. Kommunen ønsker med dette å etablere et helhetlig tilbud der flere tjenesteområder jobber mot samme mål etter prinsippet "en dør inn til hjelpeapparatet".

De tverrfaglige teamene er SLTs utførende nivå. Dette innebærer at de tverrfaglige teamene iverksetter SLT-planene og de praktiske handlingene/tiltakene som koordinerende arbeidsgruppe bestemmer, de evaluerer iverksatte tiltak, og de rapporterer til koordinerende arbeidsgruppe. SLTs utførende nivå har altså både et individ- og systemfokus.

I småbarnsteamet (0-5 år) sitter:

 • John Terje Refshal, HIPPT, leder
  John.Terje.Refshal@hamar.kommune.no  
 • Ingeborg Lindstad Børresen, helsestasjon
 • Mari Michaelsen Enger, Barneverntjenesten
 • Hege Grindal, HIPPT
 • Orill Johnsen, BUP
 • Inger Katrine Huse, Politiet
 • Line Ødegård, BIK

I barneteamet (6-12 år) sitter: 

 • Helene Ersland, leder av barneteamet 
  Kontaktinfo: Helene.Ersland@hamar.kommune.no
 • Kathinka Skogstad, Barneverntjenesten
 • Randi Merete Skjelbreid, HIPPT
 • Astrid Michaelsen, Skolehelsetjenesten
 • Maria Hoel Aasen, BUP Hamar
 • Inger Katrine Huse, Politiet
 • Åshild Klasfstad, Bosetting- og inkluderingskontoret (BIK) 

I ungdomsteamet/SAVN (13-20 år) sitter:

 • Alexander Baklie, konstituert SLT-koordinator/stab
 • Erik Øygarden, HIPPT – nestleder TUT.
 • Ingvild Skjelseth, Barneverntjenesten
 • Ninni Hannevold, psykologspesialist Barnevern
 • Jan Aasen, Helsestasjon 
 • Hege Østgård, BUP 
 • Arne Willy Rognås, Politiet
 • Rene Gregor, Bosetting- og inkluderingskontoret (BIK)

Prosedyrer for tverretatlig samarbeid.

  Tilbake til hovedsiden