Om Forebyggende team og Rollsløkken, Ingeberg og Lunden skoler

Forebyggende team (tidligere Familieteamet) i Hamar kommune skal drive forebyggende arbeid på ulike arenaer, som helsestasjon, skole, barnehage og i hjemmet/familien. Teamet er siden årsskiftet etablert i stab i Barn og familie-avdelingen. Vi samarbeider tett med andre tjenestetilbydere i Barn og familie, som Barnevern, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste samt Politiet.

Psykolog Ty Rivå er ansatt i teamet siden månedsskiftet januar /februar. Han skal drive forebyggende arbeid på de tre ovennevnte skolene. Dette arbeidet skal være selektivt forebyggende: Det vil si at tilbudet i hovedsak skal rette seg mot elever som befinner seg i en risikogruppe hva gjelder utvikling av emosjonelle og psykososiale vansker. Dette betyr at kartlegging av enkeltelever, elevgrupper og trinn kan være nødvendig i en identifiseringsfase. Tilbudet skal ikke rette seg mot oppfølging av dem som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og/eller behandling.

Både lærere, ansatte i SFO, foreldre, skolehelsetjenesten og elevene selv kan ta kontakt. Dette tar form av en uforpliktende samtale og drøfting. Videre kan det være aktuelt med  konsultasjon med andre involverte, for å planlegge tiltak eller klargjøre behovet i den enkelte sak.

Aktuelle arbeidsmetoder kan være kartlegging og tiltak i hele trinn, opptre som observatør og drøftingspartner i forhold til bekymring, gi informasjon og undervisning, eventuelt veiledning på spesifikk problematikk, tema som voksenledelse av barnegrupper og samarbeid hjem – skole, gruppesamtaler, eventuelt barnesamtaler, med fokus på spesifikk problematikk og arbeid med sosialt samspill og sosial kompetanse. Det kan videre være aktuelt å bistå i forhold til viderehenvisning eller drøfting med andre instanser.

Viktige samarbeidspartnere på og rundt skolen er skolehelsetjeneste, SFO-ansatte, lærerkollegiet og rektor, samt barnas foreldre. At flere arbeider sammen om et barn det er bekymring for, er viktig. I tillegg har Forebyggende team annen hver uke Tverrfaglige team hvor saker kan drøftes åpent eller anonymt med et bredt utvalg fagpersoner i forhold til planlegging av videre tiltak.