Reglene for frisiktsoner sier hvor mange meters lengde fra vegkryss og lignende du må klippe hekk og busker. Du kan også flytte hekken inn på tomten, utenfor frisiktsonen. Se eksempler på på frisiktsoner, merket med rød stiplet strek,  på illustrasjonen nedenfor.

Krav til frisiktsoner er gitt i vegloven og merket i reguleringsplaner. De varierer med vegtype, trafikkmengde og fartsgrense.

Ring Servicekontoret på telefon 62 56 30 10 og spør hvis du er i tvil.